O projektu

Projekt revitalizace a výsadby nové přírodní zeleně v Křenovicích běží od roku 2009, v současné době probíhají poslední přípravy k vlastní realizaci, která by měla být dokončena v polovině roku 2013.

Projekt byl zahájen koncem roku 2009, kdy byl záměr a studie představena občanům v prezentaci na veřejném zasedání zastupitelstva. Bylo vybráno celkem 16 rozsahem i charakterem různorodých lokalit v zastavěném území obce, na kterých byly následně navrženy úpravy zeleně, případně vytvoření úplně nových zelených ploch.

Na přelomu let 2009 - 2010 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která byla z nám nepochopitelných administrativních (až byrokratických) důvodů zamítnuta. Obec podala námitku k odůvodnění zamítnutí žádosti a vzhledem k tomu, že podobně "administrativně" zamítnutých žádostí bylo více, bylo rozhodnuto vyhlásit dodatečnou výzvu k podávání žádostí o dotaci, do které jsme žádost podali znovu.

Začátkem listopadu 2010 se naš žádost dostala k projednání řídícímu výboru Státního fondu životního prostředí ČR, který ji na základě doporučení hodnotitelů schválil. Časté změny představitelů ministerstva ŽP i SFŽP v letech 2010 - 2011 měly za následek poměrně zdlouhavý proces kolem další administrace naší dotace. 

V průběhu roku 2011 probíhala komunikace ohledně přípravy zadávací dokumentace pro výběrové řízení, které bylo vypsáno v polovině listopadu 2011 a uzavřeno v únoru 2012. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka společnosti LESS & FOREST s.r.o., Bohdaneč, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 1 571 024 Kč (bez DPH). 

S touto společností byla uzavřena smlouv o dílo s termínem dokončení do 30. 6. 2013. Všechny podklady ohledně výběrového řízení, včetně podepsané smlouvy, byly odeslány na SFŽP jako podklady k přípravě smlouvy o poskytnutí dotace. Tato smlouva se v současné době připravuje, stejně jako zahájení prací.

Během podzimu budou práce zahájeny výstavbou vodního prvku v lokalitě č. 3, v zimních měsících proběhne kácení a zdravotní řezy dřevin a během jara 2013 nová výsadba stromů a keřů i založení nových trávníků.

Jaromír Konečný