Popis řešených lokalit

Zde je přehled jednotlivých lokalit, ve kterých se bude projekt realizovat. U každé z nich je popsán stávající stav a návrh řešení.

Lokalita 1 - ulice Školní naproti obecního úřadu

Původní stav:

Jde o část ulice Školní – naproti budovy, kde sídlí obecní úřad. V pásu mezi chodníkem a oplocením se nachází řada borovic černých Pinus nigra a jalovců Juniperus communis „Obelisk“. Dřeviny jsou vysazeny jen cca 2 m od sebe. Koruny dřevin jsou zapojené.

Navržené řešení:

V části ulice Školní v zeleném pásu mezi chodníkem a oplocením je navrženo vykácení všech stávajících jehličnatých dřevin a jejich náhrada alejí kulovitých višní Prunus fruticosa „Globosa“. Jde o návaznost na již stávající alej na druhé straně ulice. Stromy budou vysazeny ve vzdálenosti 6m od sebe. Trávník v pásu kolem silnice bude nově založen.Vzhledem k vedení sítí je nutné jejich vytýčení před výsadbou a opatření kořenů stromů folií proti prorůstání kořenů (ze strany sítí).

Lokalita 2 - ulice Příční, plocha za obecním úřadem

Původní stav:

Rozlehlá plocha je vymezena budovou obecního úřadu, mateřské školy, ulicí Příční a ploty soukromých zahrad. Za budovou obecního úřadu se nachází převážně ovocné stromy, budovu lemuje řada jalovců Juniperus communis „Obelisk“ a tújí Thuja occidentalis „Malonyana“. V boční části budovy se nachází břízy Betula verrucosa a borovice černé Pinus nigra. Ulici Školní lemuje alej okrasných višní s kulovitou korunou Prunus fruticosa „Globosa“. Jeden ze stromů je úplně suchý. U plotu mateřské školy se nachází dva javory Acer platanoides s nejvyšší sadovnickou hodnotou.

Navržené řešení:

Na ploše za budovou obecního úřadu má do budoucna stát penzion. Stávající dřeviny za budovou obecního úřadu jsou částečně navrženy k asanaci. Jeden ze stromů v aleji na ulici Školní Prunus fruticosa „Globosa“ je suchý, bude nahrazen stromem novým. Kořenový bal sakury bude opatřen protikořenovou folií ze strany vedení sítí. Nové výsadby jsou navrženy podél ulice Příční – alej tureckých lísek Corylus colurna. Stromy jsou vysazeny ve vzdálenosti 10 m od sebe. Dále podél oplocení s mateřskou školou a zahrádek byly navrženy skupiny kosterních dřevin – okrasná třešeň Prunus avium „Plena“, na jaře růžově rašící javory Acer platanoides „Schwedlerii“, celoročně červenolisté sakury Prunus cerasifera „Nigra“ a břízy Betula verrucosa.

Lokalita 3 - ulice Příční, plocha u splavu

Původní stav:

Lokalita přiléhá k ulici Příční a je vymezena areálem sportoviště a potokem Rakovec.Podél ulice Příční jsou velmi hustě vysazené borovice Pinus nigra, smrky Picea pungens, břízy Betula verrucosa a modříny Larix decidua. Stromy jsou vysazeny velmi blízko od sebe, koruny jsou zapojené bez možnosti dalšího vývoje. Souběžně s potokem ve spodní části areálu se nachází řada topolů Populus simonii,  mladé výsadby lípy Tilia cordata a červenolistého javoru Acer platanoides „Crimson King“.

Navržené řešení:

Stávající dřeviny 3. lokality byly z velké části proředěny. K zachování je navrženo pouze několik pěkných jedinců.Na dané lokalitě je navržen park s rekreační a sportovní funkcí. Jsou zde navrženy klidové odpočivné zóny určené k procházkám a relaxaci.   Ústředním motivem parku je vodní prvek – biotop přírodního charakteru, tvořící s navrženými dřevinami harmonický celek. Vodní biotop sestává z menšího jezírka, tzv. „prameniště“ na vyvýšeném terénu. Tato část bude osázena vodními a vlhkomilnými rostlinami. Pomocí čerpadla bude voda přes prameniště filtrována a potokem vedena do hlavní části biotopu. Tento sestává z litorální zóny po obvodu, která bude vyplněna filtračními substráty a rovněž osázena rostlinami. Vodní prvek bude doplněn valouny.Navržená cestní síť a odpočívadla jsou ve výkresové části z hlediska celku vyznačeny, nejsou však předmětem projektové dokumentace.  V ploše parku jsou navrženy terénní modelace, jejichž nejvyšší převýšení je 1 m. Terénní valy jsou celoplošně osázeny jehličnatými, listnatými a stálezelenými keři. Stávající dřeviny jsou především ze strany hřiště doplněny o další výsadby sakur Prunus „Autumnalis Rosea“, borovic Pinus nigra, jeřábů Sorbus intermedia, javorů Acer platanoides a Acer platanoides „Schwedlerii“ a modřínů Larix decidua. Vodní prvek je doplněn převislým habrem Carpinus betulus „Pendula“.V celé ploše je nově založená travnatá plocha.

Lokalita 4 - ulice Sokolská, plocha za Oranžovým hřištěm

Původní stav:

Součástí tohoto území, které je situováno na druhém břehu potoka Rakovce, je soukromá zahrádka převážně s ovocnými stromy a dvěma borovicemi lesními Pinus sylvestris. U nově zbudovaného hřiště byla vysazena mladá lípa Tilia cordata.

Navržené řešení:

Zatímco předchozí lokalita je především klidovým relaxačním místem, čtvrtá lokalita   je svým sportovním zaměřením více orientována na mladé obyvatele. Park bude sloužit uživatelům in-line bruslí stejně jako vyznavačům skateboardingu. Navrženy jsou též klidové zóny převážně v souvislosti s pohledem na potok Rakovec. Z nově navržených dřevin areál lemuje alej z javoru babyka Acer campestre „Elsrijk“ ve vzdálenosti 10 m od sebe. Dále jsou zde navrženy výsadby borovice lesní Pinus sylvestris, jeřáb s jedlými plody Sorbus aucuparia „Edulis“ a mišpule Mespilus germanica „Westerland“. Do půlkruhu jsou zde vysazeny   stromy střemchy Prunus padus „Watererii“. V celém areálu bude nově založený trávník. Navržená cestní síť a plocha pro skateboaring jsou ve výkresové části zakresleny z hlediska celku, nejsou však předmětem projektové dokumentace.

Lokalita 5 - ulice Široká, ulička ke hřišti

Původní stav:

Jedná se o obecní pozemek na rohu ulice Široké a cestou mezi zahradami. Nyní se zde nachází dvě vzrostlé břízy s podsadbou okrasných výsadeb dřišťálu, tisu a túje, které jsou charakteristické pro výsadby před domy v celé ulici.

Navržené řešení:

Stávající výsadby jsou doplněny výsadbou keřovité vícekmenné okrasné střemchy Prunus maackii „Amber Beauty“, kvetoucí bílým květem v jarním období.Vzhledem k vedení sítí je nutné jejich vytýčení před výsadbou a opatření kořenů střemchy folií  proti prorůstání kořenů (ze strany sítí).

Lokalita 6 - ulice Široká, parkoviště

Původní stav:

Podél ulice Široké, v místě kde ústí do ulice Václavské, se nachází obecní pozemek, kde je plánováno parkoviště. Na opačné straně silnice rostou v zeleném pásu tři vzrostlé ořešáky Juglans regia.

Navržené řešení:

V pásu mezi silnicí a oplocením zahrady bude vytvořeno parkovací stání (není součástí projektové dokumentace, ale z hlediska celku je ve výkresové části vyznačeno). Ve sponu cca 14 metrů jsou parkovací místa vynechána a je zde navržena výsadba aleje lísky turecké Corylus colurna s podsadbou nízkého pámelníku Symphoricarpos chenaultii „Hancock“. Podél plotu zahrady je navržena výsadba vyšších keřů. Druhová skladba byla zvolena takto: kolkvície Kolkwitzia amabilis, tavolník Spiraea arguta, vajgélie Weigela hybrida „Eva Rathke“ a pustoryl Philadelphus „Mont Blanc“. Vzhledem k vedení sítí je nutné jejich vytýčení před výsadbou a případné opatření kořenů keřů folií  proti prorůstání kořenů (ze strany sítí). Stávající Boží muka na rohu ulice jsou osově doplněna stálezelenými zimostrázy Buxus sempervirens.

Lokalita 7 - ulice Široká, plocha za humny

Původní stav:

Naproti ulici Široké se za humny nachází pozemek trojúhelníkového půdorysu. Územím prochází polní cesta, v nejširší části bylo zřízeno hřiště pro nejmenší děti.V nejužší části pozemku se v blízkosti domů nachází borovice černé Pinus nigra.Většina dřevin jsou ořešáky Juglans regia s různou sadovnickou hodnotou. Dále se zde nachází mladé jasany Fraxinus excelsior, třešeň Prunus avium. Břízy Betula verrucosa rostou u garáží uzavírajících pozemek.

Navržené řešení:

Na tomto pozemku je navržena nová okružní vozovka (není součástí projektové dokumentace, ale z hlediska celku je ve výkresové části vyznačena). Podél hlavního tahu je  alej z na jaře růžově kvetoucích sakur Prunus “Acccolade“, která koresponduje s návrhem na ulici Sokolská. Stromy aleje jsou od sebe vzdáleny 10 m. Podél humen je navržena krátká alej ze střemchy s růžovým rubem listu Prunus padus „Colorata“, rovněž ve vzdálenosti 10 m od sebe. Kombinace výsadeb má navodit veselou atmosféru prostoru určenému dětem. Tento je od komunikací oddělen živým plotem ze stálezeleného ptačího zobu Ligustrum vulgare „Atrovirens“.Objekt dětského hřiště, vymezený okružní cestou, není součástí projektové dokumentace.

Lokalita 8 - v areálu bývalého družstva (garáže)

Původní stav:

Řada bříz podél hospodářské budovy v průmyslové zóně Křenovic je ve velmi špatném zdravotním stavu vlivem radikálního odkopání terénu a odkrytí jejich kořenového systému.

Navržené řešení:

Suché a prosýchající břízy s narušeným kořenovým systémem jsou nahrazeny řadou tureckých lísek Corylus colurna. Lísky jsou vysazeny ve vzdálenosti 10 m od sebe. Předpokladem je vhodná úprava terénu osetá trávníkem.

Lokalita 9 - v areálu bývalého družstva (čerpací stanice)

Původní stav:

V trojúhelníkovém pozemku na okraji průmyslové zóny se počítá s odstraněním vážního domku. Převážnou část výsadeb tvoří řada moruší Morus alba podél ulice Mlýnská, z nichž některé jsou nebezpečně nakloněné (nad stávajícím sklepem). Jejich podsadbou je nálet bezu černého Sambucus nigra. Dále se zde nachází mladé jasany Fraxinus excelsior.

Navržené řešení:

Dvě moruše v aleji této lokality jsou navrženy k odstranění vzhledem k jejich narušené stabilitě nad stávajícím sklepem. Plocha pod nimi je osázena pokryvným pámelníkem Symphoricarpos chenaultii „Hancock“, který nahradí bez černý Sambucus nigra. Plocha je doplněna převislou sakurou Prunus subhirtela „Pendula“. Stávající dva jasany doplní výsadba třetího Fraxinus excelsior. Trávník bude nově založen.

Lokalita 10 - točna na ulici Mlýnská

Původní stav:

V ostrůvku zeleně na ulici Mlýnská je dominantou ořešák Juglans regia, značně proschlý. Pod ním je skupina bezu černého Sambucus nigra.

Navržené řešení:

Stávající velmi proschlý ořešák je nahrazen méně vzrůstnou lípou Tilia cordata „Rancho“. Sloup VN je doplněn keři kaliny Viburnum opulus „Roseum“. Plocha bude oseta trávníkem. Vzhledem k vedení sítí je nutné jejich vytýčení před výsadbou a opatření kořenů stromu folií proti prorůstání kořenů (ze strany sítí).

Lokalita 11 - ulice Mlýnská

Původní stav:

Protáhlý pozemek je vymezen ulicí Mlýnská a potokem Rakovec. Výsadby sadovnicky hodnotných převážně listnatých dřevin jako je jírovec Aesculus hippocastaneum, habr Carpinus betulus, některých hlohů Crataegus monogyna, jsou nevhodně doplněny smrky Picea pungens a borovicemi Pinus nigra. Celkově jsou v některých místech výsadby přehuštěné, bez možnosti optimálního vývoje hodnotných jedinců.

Navržené řešení:

Na tomto pozemku přiléhajícímu k potoku je navržena asanace některých dřevin – zvláště skupiny jehličnanů Pinus nigra a Picea pungens. Na jejich místě je navrženo odpočívadlo, které je součástí organicky vedené pěšiny – tyto prvky nejsou součástí projektové dokumentace. Podél odpočívadla je vysazen živý plot ze stálezeleného ptačího zobu Ligustrum vulgare „Atrovirens“. Stávající výsadby jsou doplněny  na jaře žlutě kvetoucím štědřencem  Laburnum watererii „Vossii“, jerlíny Hamamelis intermedia a pustorylem Philadelphus lemoinei. Trávník parčíku bude nově založen v celé ploše až po linii stávajících jírovců Aesculus hippocastaneum.

Lokalita 12 - pod ulicí Na Vyhlídce

Původní stav:

Trojúhelníkový svažitý pozemek se nachází mezi ulicí Říční a ulicí Na Vyhlídce. Druhová skladba dřevin této lokality je velmi rozmanitá, stromy a keře jsou výhradně listnaté. Některé jsou vysazené v malé vzdálenosti od sebe a vzájemně se omezují. Podél ulice Na Vyhlídce je vysazena řada ořešáků Juglans regia. Nejhodnotnější dřevinou této lokality je rozložitý javor babyka Acer campestre. Nejprudší svah je porostlý pámelníkem Symphoricarpos albus s nálety černého bezu Sambucus nigra.

Navržené řešení:

U potoka Rakovce na svažitém pozemku jsou ze stávajících výsadeb  k odstranění navrženy sloupovité topoly Populus nigra „Italica“, lípa Tilia cordata, kterou v růstu omezuje jiná lípa a jírovec Aesculus hippocastaneum. Dále prosýchající vrba bílá Salix alba. Místo je doplněno malebnou okrasnou jabloní Malus floribunda. Svah nad cestou vedoucí k ulici Na Vyhlídce je celoplošně porostlý pámelníkem Symphoricarpos albus, který vyžaduje každoroční řez a odstranění náletových bezů Sambucus nigra. Rovněž šeříky podél druhé cesty k ulici Na Vyhlídce budou zmlazeny. V celé ploše bude nově založen trávník.

Lokalita 13 - křižovatka ulic Kopečná a Nádražní

Původní stav:

Obdélníkový ostrůvek zeleně se nachází na rohu ulice Kopečná a Nádražní. Nyní je zde  využívané odpočívadlo se stolem, lavicemi a ohništěm.Nejhodnotnější dřevinou je lípa malolistá Tilia cordata. Výsadby listnatých dřevin byly nevhodně dosazeny jehličnatými smrky Picea pungens a borovicemi Pinus nigra, které se vzájemně omezují ve vývoji.

Navržené řešení:

Ze stávajícího porostu této lokality jsou navrženy k odstranění především jehličnaté dřeviny. Prioritou je uvolnění  lípy Tilia cordata ve středu pozemku.Pozemek je doplněn soliterní výsadbou tří kusů zimostrázu Buxus sempervirens.Návrh odpočívadla s ohništěm naznačený ve výkresové části není součástí projektové dokumentace.

Lokalita 14 - ulice Nádražní naproti budově horního nádraží

Původní stav:

Podél ulice Nádražní se na svažitém pozemku pod dráty elektrického vedení nachází řada hustě vysazených borovic Pinus nigra. U některých je uřezaný terminál a porušen celkový habitus. Listnaté dřeviny jsou zde zastoupeny skupinou škumpy ocetné Rhus typhina u autobusové zastávky.

Navržené řešení:

Řada borovic této lokality byla z velké části odstraněna. Ponechány byly jen stromy s neuřezaným terminálem. Pět borovic je doplněno řadou keřovitých vícekmenných sakur Prunus „Accolade“ s podsadbou z nízkého pámelníku. Stávající živý plot z ptačího zobu je dosazen po celé délce mezi dvěma schodišti. Ponechána je i skupina škumpy ocetné Rhus typhina.

Lokalita 15 - zeleň okolo kostela

Původní stav:

Zeleň kolem dominanty obce – kostela – tvoří převážně lípy Tilia cordata. Ze strany ulice Svárovská byly lípy vysazeny do čtvercového sponu ve vzdálenosti cca 5 m od sebe. Nyní je prostor velmi zastíněný a lípy se vzájemně omezují ve vývoji.Součástí pozemku je zanedbaná oplocená zahrádka – zde se nachází převážně náletové dřeviny Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Lycium apod. Ve spodní části svahu jsou dva sadovnicky hodnotné vzrostlé jasany.Na opačné straně kostela je opět převaha lip Tilia cordata, z nichž některé jsou velmi sadovnicky hodnotné. Podél cesty vedoucí z ulice Brněnská ke kostelu byla vysazena alej z kulovitých javorů Acer platanoides „Globosum“, které jsou ale převážně ve stínu lip a vytahují se. Některé jsou vlivem hustoty výsadeb omezeny v růstu. 

Navržené řešení:

Kolem kostela je navrženo několik dřevin k odstranění. Především je to řada kulovitých javorů Acer platanoides „Globosum“ podél cesty od ulice Brněnská. Javory jsou přistíněny a omezeny ve vývoji stávajícími lipami. Rovněž některé neperspektivní lípy jsou navrženy k asanaci – tím dojde k prosvětlení a provzdušnění celého prostoru. Na druhé straně kostela jsou nyní lípy vysazeny ve čtvercovém sponu. Výsadba je rovněž prosvětlena odstraněním několika jedinců především ve střední části pozemku. Podél sousedního domku jsou odstraněny jehličnaté dřeviny. Podél celé cesty je v této části navržen záhon hortenzií Hydrangea quercifolia s nádherným podzimním zbarvením listů. Na druhé straně kostela půjde převážně o odstranění proschlých jilmů a prořezání stávajících stromů tak, aby se otevřel průhled na věž kostela. Zeleň odpočívadla u stávajícího sklepa je též vhodné zrekonstruovat. Především zmladit stávající vysoké keře  za pergolami. Dále odstranit stávající kleče a nižší keře podél silnice a nahradit je záhony pokryvných růží.Travnatá plocha  areálu kolem kostela bude nově založena z jedné čtvrtiny – především v místech pokácených stromů a odstraněných náletových dřevin.

Lokalita 16 - ulice Sokolská

Původní stav:

Zeleň na ulici Sokolská sestává převážně ze smrků Picea pungens „Argentea“ a borovic Pinus nigra, v menší míře Pinus sylvestris. Keřové patro tvoří jalovce Juniperus media „Phitzeriana“. Listnaté stromy jsou v menšině (ořešáky, třešně).Porost jehličnatých dřevin je přehuštěný, stromy jsou nedostatečnou vzdáleností od sebe omezeny v růstu – prosýchají, mají jednostranné koruny.

Navržené řešení:

Na ulici Sokolská je navržena postupná náhrada (v horizontu 10-20 let) jehličnatých dřevin alejí listnatých stromů Prunus sargentii „Accolade“.   V první fázi budou odstraněny pouze dřeviny s nízkou sadovnickou hodnotou a dřeviny, které by bránily růstu nově vysazené aleje. Stromy aleje jsou od sebe vzdáleny cca 10 m.Trávník v  ulici bude nově založen z jedné čtvrtiny – především v místech pokácených stromů a odstraněných keřů. Vzhledem k vedení sítí je nutné jejich vytýčení před výsadbou a opatření kořenů některých stromů folií  proti prorůstání kořenů (ze strany sítí).