Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy Zastupitelstvo obce Křenovice v září 2016 rozhodlo shromáždit potřebné množství souhlasů vlastníků zemědělské půdy tak, aby mohly být v dohledné době zahájeny pozemkové úpravy v naší obci.

Mnozí vlastníci se stále nemohou ujmout vlastnických práv, řádně pozemky užívat a také plnit své vlastnické závazky a povinnosti. Rozdrobená půdní držba současně komplikuje uzavírání nájemních smluv a trh s půdou. Bez vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům není možno v území realizovat nezbytná ekologická, půdoochranná či krajinotvorná opatření, ale ani budovat infrastrukturu obce.

V současnosti jediným nástrojem, sloužícím k nápravě tohoto neuspokojivého stavu, jsou právě pozemkové úpravy.

Vlastní proces pozemkových úprav je upraven zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Pozemky se scelují, dělí a zabezpečuje se k nim přístup. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena.

Současně se pozemkovými úpravami zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, zúrodnění a ochranu půdního fondu, zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní, řešení odtokových poměrů a zvýšení ekologické stability krajiny.

Pozemkové úpravy jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu a zajišťuje je Státní pozemkový úřad.

Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků a jejich uživatele (pachtýře, dříve nájemce):

 upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry i polohy,

 možnost scelení pozemků a jejich bezplatné vytyčení,

 úprava tvaru pozemků,

 možnost reálného rozdělení spoluvlastnictví,

 zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest,

 zvýšení tržní ceny pozemků,

 umožnění užívání svých pozemků (před pozemkovou úpravou nepřístupných),

 ukončení zatímního užívání cizích pozemků,

 uzavření nových nájemních smluv na již zcela přesnou výměru jednotlivých parcel,

 ochrana pozemků před znehodnocením erozí.

Význam pozemkových úprav pro obce:

 zprůhlednění vlastnických vztahů k pozemkům,

 vymezení původního církevního majetku,

 možnost převedení pozemků pod navrženými společnými zařízeními do vlastnictví obce pro budoucí realizaci,

 možnost realizace prvků plánu společných zařízení ze státních prostředků nebo zdrojů EU,

 snížení pohybu zemědělské techniky uvnitř obce v důsledku realizace navržených polních cest,

 všestranné využití vybudovaných polních cest např. jako cyklotras a tím zatraktivnění oblastí pro turistiku.

Význam pozemkových úprav pro katastr nemovitostí:

 obnova katastrálního operátu,

 vznik nové digitální katastrální mapy,

 promítnutí skutečného stavu do katastru nemovitostí a odstranění nesouladů,

 zhuštění bodového pole,

 vyřešení duplicitních vlastnictví,

 dohledání dosud neznámých vlastníků, případně dědiců zemřelých vlastníků,

 oprava případných nesprávných údajů o vlastnících nemovitostí.

Výsledkem pozemkových úprav je tedy obnovený katastrální operát s optimalizovaným uspořádáním půdní držby a jasně definovanými právy k jednotlivým pozemkům. Schválený plán společných zařízení je pak nezbytným podkladem pro územní plánování a veškeré rozvojové programy v daném území.

Zdroj: Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov.

Květen, 2016

Další články k tématu: