Územní studie prověření variant Křenovické spojky - návrhová část

Na základě námitek obcí Křenovice a Zbýšov proti zařazení jižní varianty Křenovické spojky do Zásad územního rozvoje JMK zadal Jihomoravský kraj zpracování prověřovací studie. Ta prokazuje, že je technicky možné i propojení obou tratí v severní části obce.

V průběhu pořizování studie probíhaly obsáhlé diskuze mezi zpracovatelem a zástupci obce Křenovice, kteří často vystupovali v roli oponentů. Některé připomínky byly do studie zapracovány, jiné nikoliv. Pro ucelený názor na problematiku i zjištěné skutečnosti je vhodné neomezovat se pouze na text souhrnné zprávy, ale věnovat důkladnou pozornost celé studii včetně dokladové části. 

Část A - Souhrnná zpráva 

pdf.pngA Souhrnná zpráva

Část B - Grafická část

pdf.pngB1 Přehledná situace
pdf.pngB2 Koordinační kolejová situace
pdf.pngB3 Zákres do ortofotomapy
pdf.pngB4 Koordinační urbanistická a územní situace

Část C1 - Technická část - severní varianty

pdf.pngC1.1 Technická zpráva
pdf.pngC1.2 Dopravní a provozní technologie
pdf.pngC1.3.1 Schémata
pdf.pngC1.3.2 Situace žst Křenovice horní n. S1
pdf.pngC1.3.3 Situace zast. Křenovice dolní n. S1
pdf.pngC1.3.4 Situace žst Křenovice horní n. S2
pdf.pngC1.3.5 Situace zast. Křenovice dolní n. S2
pdf.pngC1.3.6 Situace žst Křenovice horní n. S3
pdf.pngC1.3.7 Situace zast. Křenovice dolní n. S3
pdf.pngC1.3.8 Podélné profily
pdf.pngC1.4 Investiční a udržovací náklady

Část C2 - Technická část - jižní varianty

pdf.pngC2.1 Technická zpráva
pdf.pngC2.2 Dopravní a provozní technologie
pdf.pngC2.3.1 Schémata
pdf.pngC2.3.2 Situace odb. Zbýšov J1, J2
pdf.pngC2.3.3 Situace žst Slavkov u Brna J1
pdf.pngC2.3.4 Situace odb. Podvrbí J2
pdf.pngC2.3.5 Situace žst Slavkov u Brna J2
pdf.pngC2.3.6 Situace zast. Křenovice - Hrušky J1, J2
pdf.pngC2.3.7 Podélné profily J1, J2
pdf.pngC2.4 Investiční a udržovací náklady

Část D - Urbanistická a územní část

pdf.pngD Urbanistická a územní část - textová část
pdf.pngD.1 Stávající využití v území
pdf.pngD.2 Limity a střety v území
pdf.pngD.3 Koridory dopravních staveb

Část E - Dokladová část

pdf.pngE Dokladová část