Zveřejnění dokumentace posuzovaného záměru

Korchem Každý může zaslat své písemné vyjádření ke zveřejněné dokumentaci záměru Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění. Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce kraje , což v tomto případě bylo 22. září 2014. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) obdržel dne 11.9.2014 dokumentaci záměru „Provozovna firmy KORCHEM s.r.o. – skladování, míchání a balení ekologických chemických přípravků Křenovice u Slavkova“, okr. Vyškov. Oznamovatelem záměru je společnost KORCHEM s.r.o., se sídlem Blučina 703, 664 56 Blučina, IČ 27736253.

            Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) – bod 10.4, sloupec B – Skladování vybraných nebezpečných látek chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zaslal ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 zákona v příloze dokumentaci zpracovanou podle přílohy č. 4 zákona dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům.

            Dokumentace je k nahlédnutí na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí u Mgr. Richterové (místnost 414 A) v úředních dnech, v jiných dnech po předchozí telefonické domluvě. Dále je zveřejněna v  Informačním systému EIA na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1086 nebo je k nahlédnutí na OÚ Křenovice.

Příslušné dokumenty:

Dokumentace

Zveřejnění dokumentace záměru


Obec k výše uvedené dokumentaci zaslala toto vyjádření:

Vyjádření obce Křenovice k záměru ze dne 17. 10. 2014