Ověřování podpisů a kopií (vidimace, legalizace, verifikace)

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?
 Vidimace (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) a legalizace (ověřování pravosti podpisu) se provádí na žádost fyzické osoby.
Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?

K legalizaci (ověření) podpisu:

- předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu

- žadatel o legalizaci, případně svědci, předloží k prokázání své totožnosti platný:

  • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
  • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
  • průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
  • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
  • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

 K vidimaci (ověření kopie) na úřadě předložte ověřovanou listinu a originál listiny, ze které byla kopie pořízena.

Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?

Anna Kučerová - tel.: 544 223 119, mob. 724 369 534, 

Martina Michalská- tel.: 544 223 119

Úřední hodiny: po 8:00 - 17:00, st 8:00 - 17:00

Jaké jsou poplatky?

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč.

Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
 Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede.
Přílohy
 
Odkaz na detailní informace k situaci
(odkaz na portál GOV) - Vidimace a legalizace