Poplatek za popelnice

money1 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019.

Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

a)        fyzická osoba přihlášená v obci,

b)        fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Sazba poplatku

Sazba poplatku pro poplatníka v roce 2020 činí 500 Kč a je tvořena:

  1. z částky 123 Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 377 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Splatnost poplatku

  1. Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky (fyzická osoba přihlášená v obci) je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku.
  2. Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky (fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba) je splatný jednorázově nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
  3. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v předchozích odstavcích, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Způsoby placení poplatku

  • v hotovosti na pokladně OÚ,
  • přes účet - více informací zde

Osvobození 

Od poplatku se osvobozuje:

a)     fyzická osoba dle vyhlášky, která má místo pobytu v sídle ohlašovny – Křenovice, Školní 535.

b)     fyzická osoba dle vyhlášky, která se prokazatelně nezdržuje na území obce po celý příslušný kalendářní rok.

Navýšení poplatku
  1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
  2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Plné znění vyhlášky: