Poplatek za popelnice

money1 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015.

Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

a)    fyzická osoba,

 1. která má v obci trvalý pobyt,
 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt
  cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na
  dobu delší než 90 dnů,
 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců
  na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu
  delší 3 měsíců,
 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle
  zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího
  dočasnou ochranu cizinců,

b)    fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2)    Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Sazba poplatku

Sazba poplatku pro poplatníka v roce 2019 činí 460,- Kč a je tvořena:
 1. z částky 78,- Kč za kalendářní rok a
 2. z částky 382,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Splatnost poplatku

 1. Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku.

 2. Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

 3. Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 2, 3 a 4 této vyhlášky je splatný do 30 dnů od uplynutí lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti.

Způsoby placení poplatku

 • v hotovosti na pokladně OÚ,
 • přes účet - více informací zde

Osvobození 

Od poplatku se osvobozuje fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky, která se prokazatelně nezdržuje na území obce po celý kalendářní rok.

Navýšení poplatku
 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Plné znění vyhlášky: