Připojení nebo sjezd na místní komunikaci

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?
 V této věci je oprávněn jednat vlastník připojované nemovitosti.
Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?
  • žádost o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci
  • dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení (zejména rozhledové vzdálenosti),
  • výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby),
  • živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají fyzické osoby podnikající).
K vydání rozhodnutí o připojení je nutný souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky.
Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?
starosta obce, tel. 544 223 129, úřední hodiny po 08:00 - 17:00, st 08:00 - 17:00
Jaké jsou poplatky?
 Za povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci se vybírá správní poplatek 500 Kč.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
 Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně; jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.
Přílohy
 Formulář žádosti není stanoven.
Odkaz na detailní informace k situaci
(odkaz na portál GOV) - Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)