Územní plán

Územní plán - ikona Slouží ke sjednání široké a dlouhodobé shody na využívání katastrálního území obce. Územní plán obce Křenovice vstoupil v platnost v roce 2009. První změna územního plánu byla provedena v roce 2011 a reagovala zejména na nově vyhlášená záplavová území.

Územně plánovací dokumentace obce Křenovice

Kompletní územně plánovací dokumentace je dostupná na webu příslušného územně plánovacího úřadu ve Slavkově u Brna, pro přesměrování pokračujte zde

Změna č. 1 územního plánu obce Křenovice

Byla schválena na 10. zasedání zastupitelstva dne 8. 12. 2011 usnesením č. 5.

pdf.pngÚP Křenovice Z01 - A01 Textová část
pdf.pngÚP Křenovice Z01 - B01 Výkres základního členění
pdf.pngÚP Křenovice Z01 - B02 Hlavní výkres
pdf.pngÚP Křenovice Z01 - B03 Hlavní výkres - koncepce dopravního řešení
pdf.pngÚP Křenovice Z01 - B04 Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství
pdf.pngÚP Křenovice Z01 - B05 Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů
pdf.pngÚP Křenovice Z01 - B06 Hlavní výkres - veřejně prospěšné stavby a opatření
pdf.pngÚP Křenovice Z01 - D01 Koordinační výkres
pdf.pngÚP Křenovice Z01 - D02 Situace širších vztahů
pdf.pngÚP Křenovice Z01 - D03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu