Výbory zastupitelstva

pecet_krenovice1_1.png Informace o výborech zastupitelstva obce.

Finanční výbor

E-mail: financni@obec-krenovice_cz

Předseda výboru: Ing. Marie Hladká

Členové výboru: Růžena Doležalová, Pavla Tauberová, Mgr. David Póč, Ing. Michal Mádr

 • Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.
 • Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce:

-          podílí se na přípravě rozpočtu obce,

-          aktivně vyhledává zdroje financování nad rámec rozpočtu obce,

-          aktivně vyhledává možnosti úspor na režijním provozu obce,

-          provádí kontrolu hospodaření ZŠ a MŠ Křenovice,

-          provádí kontrolu vyúčtování dotací poskytovaných obcí místním organizacím a spolkům.

Kontrolní výbor

E-mail: kontrolni@obec-krenovice_cz

Předseda výboru: Dita Hořavová

Členové výboru: Lenka Pojzlová, Eva Kramčíková

 • Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce.
 • Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.
 • Kontroluje vyřizování petic a stížností
 • Plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Výbor pro územní rozvoj a urbanismus

E-mail: rozvoj@obec-krenovice_cz

Předseda výboru: Ing. Hana Procházková

Členové výboru: Ing. Eva Hrnčířová, Mgr. Ing. Jan Majer, Jiří Morávek, Mgr. Pavel Mikšů

 • Záležitosti územního plánování.
 • Pozemkové úpravy.
 • Stavební rozvojové studie a koncepce.
 • Urbanismus.

Výbor pro životní prostředí

E-mail: zp@obec-krenovice_cz

Předseda výboru: Marcela Drápalová

Členové výboru: Ing. Pavel Šťasta, Ph.D., Mgr. Petr Andrýsek

 • Péče o veřejnou zeleň, kácení a výsadba zeleně.
 • Péče o krajinu, lesní a vodní hospodářství.
 • Odpadové hospodářství.
 • Čistota ovzduší (pálení apod.).
 • Ekologická osvěta.

Stavební výbor

E-mail: stavebni@obec-krenovice_cz

Předseda výboru: Petr Maděra

Členové výboru: Ing. Filip Slabotínský, Jaromír Konečný, DiS.

 • Předkládá návrhy stanoviska obce jako dotčeného subjektu k územnímu a stavebnímu řízení.
 • Připravuje zadání staveb, podílí se na výběru dodavatelů.
 • Kontroluje průběh stavebních zakázek obce.

Výbor pro obnovu památek a cestovní ruch

E-mail: pamatky@obec-krenovice_cz

Předseda výboru: Oldřich Bartošek

Členové výboru: Ing. Denisa Klimková a prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

 • Údržba a obnova památek.
 • Infrastruktura pro cestovní ruch.
 • Propagace obce.
 • Publikační činnost.

Výbor pro záležitosti občanů

E-mail: obcansky@obec-krenovice_cz

Předseda výboru: Kamila Mazálková

Členové výboru: Hana Doležalová, Jitka Svobodová

 • Projednává sousedské spory, připomínky, podněty a stížnosti občanů vůči obci.
 • Vítání občánků, jubilea, akce pro seniory.
 • Záležitosti školství a mládeže.

Výbor pro sportovní, kulturní a spolkovou činnost

E-mail: spolky@obec-krenovice_cz

Předseda výboru: Ing. Michal Mádr

Členové výboru: Petr Maděra, Zuzana Schořová, Mgr. Dana Tománková, Lucie Zourková 

 • Koordinace spolkové činnosti, zejména pořádaných akcí
 • Organizační zajištění kulturně společenských akcí pořádaných obcí
 • Záležitosti sportu
 • Využití kulturních a sportovních zařízení obce

Výbor pro veřejný pořádek a bezpečnost

E-mail: bezpecnost@obec-krenovice_cz

Předseda výboru: Bc. Lukáš Zvěřina

Členové výboru: Stanislav Vild, Jan Matula

 • Záležitosti požární ochrany.
 • Prevence kriminality, zejména mládeže.
 • Veřejné osvětlení, bezpečnostní prvky dopravního charakteru (ve spolupráci s dopravním výborem).
 • Povodňová komise (ve spolupráci s výborem ŽP).

Dopravní výbor

E-mail: dopravni@obec-krenovice_cz

Předseda výboru: Ing. Radim Svoboda

Členové výboru: Ondřej Hodonský, Lubomír Mazálek

 • Záležitosti výstavby a údržby chodníků a místních komunikací.
 • Provoz a záležitosti IDS.
 • Projednává záležitosti silničně–správního úřadu.