Výpis z Rejstříku trestů

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?

V této věci je oprávněn jednat občan, jehož se výpis z Rejstříku trestů (dále jen „RT“) týká, a to na základě písemné žádosti.

Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z RT vydán.

Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?
 Osoba, která o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad) a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z RT na základě úředně ověřené plné moci.
Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?

Martina Michalská – tel.: 544 223 119, mob. 606 030 487,
e-mail: czpoint@obec-krenovice_cz

Lucie Zourková - tel.: 544 223 119, mob. 606 030 487,
e-mail: matrika@obec-krenovice_cz

Úřední hodiny: po 8:00 - 17:00, st 8:00 - 17:00
Jaké jsou poplatky?
 Správní poplatek za výpis z RT je 100 Kč.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
 Výpisy se obvykle poskytují na počkání.
Přílohy

Odkaz na detailní informace k situaci
(odkaz na portál GOV) - Vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů