Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2020.

Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

 • a) fyzická osoba přihlášená v obci,
 • b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Sazba poplatku

Sazba poplatku pro poplatníka v roce 2021 činí 600 Kč a je tvořena:

 • z částky 201 Kč za kalendářní rok a
 • z částky 399 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Splatnost poplatku

 • Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky (fyzická osoba přihlášená v obci) je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku.
 • Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky (fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba) je splatný jednorázově nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
 • Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v předchozích odstavcích, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Způsoby placení poplatku

 • v hotovosti na pokladně OÚ,
 • přes účet – více informací zde

Osvobození

Od poplatku se osvobozuje:

a) fyzická osoba dle vyhlášky, která má místo pobytu v sídle ohlašovny – Křenovice, Školní 535.
b) fyzická osoba dle vyhlášky, která se prokazatelně nezdržuje na území obce po celý příslušný kalendářní rok.

Navýšení poplatku

 • Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 • Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Plné znění vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška obce Křenovice č. 1/2020, o místním poplatku – odpady

Zpět nahoru