Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

2020 Strategický plán rozvoje obce je dokument, který definuje základní vývojovou koncepci obce v oblastech jako je veřejná správa, životní prostředí, územní rozvoj, kultura, sport, vzdělávání, bezpečnost aj.

Dokumenty ke stažení

Strategický plán rozvoje obce Křenovice 2012 – 2020

Strategický plán rozvoje obce Křenovice je pořízen jako dokument dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce. Hlavním smyslem je organizace rozvoje obce a koordinace jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala jako celek.

Příznivá situace v dopravě, zdravé životní prostředí či kvalitní a dostatečné služby pro občany, to jsou jen některé z charakteristik, kterými se chce jistě pyšnit každá obec či město. Nejinak je tomu v Křenovicích. Aby představy o dalším směřování naší obce dostaly konkrétní obrysy, zpracovalo zastupitelstvo obce dokument, který vymezuje hlavní směry rozvoje v dalších letech.

V zásadě strategický plán odpovídá na následující otázky:

  • jakých cílů chce obec Křenovice dosáhnout v horizontu 8 let,
  • jakým způsobem má být dosaženo těchto cílů,
  • jaké nástroje a zdroje k tomu použít.

Důležitým úkolem bylo stanovení vize, tedy odpověď na otázku „ Jak budou Křenovice vypadat v budoucnosti“.

Rozvojová vize obce Křenovice 2012 – 2020:

Obec Křenovice chce být místem s kvalitním životním prostředím, místem zachovávajícím hodnoty moravského venkova, místem s parametry sídla nacházejícího se v udržované a pestré krajině a zabezpečujícího veškeré základní potřeby svých obyvatel, a to ve vazbě na potenciál dopravní infrastruktury zajišťující efektivní spojení s krajským městem a dalšími regionálními centry.

Další rozvoj kulturních, sportovních, vzdělávacích, zdravotnických a sociálních služeb bude definován se zřetelem na poskytování maximální šíře těchto služeb vedoucích k naplňování potřeb obyvatel obce. Nadále bude podporována silná role občanského sektoru v podobě aktivně fungujících občanských sdružení zajišťujících širokou paletu nabídky volnočasových aktivit. K jejich stabilizaci bude obec využívat svůj ekonomický i koordinační potenciál ve vazbě na aktivity dalších subjektů veřejné správy na lokální či regionální úrovni.

Plán rozvoje je zpracovaný na omezenou dobu, není uzavřeným materiálem, ale bude docházet k jeho aktualizaci podle měnících se vnitřních a vnějších podmínek života celé obce.

Průběh zpracování Strategického plánu:

  • Rozhodnutí o zpracování strategického plánu – prosinec 2010
  • Práce na Strategickém plánu města byly zahájeny v lednu 2011
  • Dotazníkové šetření mezi obyvateli a jeho vyhodnocení probíhalo v březnu až září 2011
  • Byly ustaveny celkem 4 pracovní skupin tvořeny zástupci obce, členů výborů a široké odborné veřejnosti, které se aktivně podílely na zpracování Strategického plánu
  • Veřejné projednávání Strategického plánu a jeho schválení

Zpracovatel:

Vypracoval kolektiv autorů v rámci Výboru pro rozvoj obce při zastupitelstvu obce Křenovice. Ke zpracování byly využity poznatky z dotazníkového šetření v obci Křenovice 2010, analýzy krajských a obecních dokumentů, dokumenty a materiály EU, ČR a výsledky z konzultací s odbornou veřejností.

Zpět nahoru