Celkový vzhled obce utváří každý z nás

Vzhled obce Rádi bychom touto cestou poděkovali všem občanům, kteří se příkladně starají nejen o svůj dům a zahradu, ale také o jejich bezprostřední či vzdálenější okolí. Nepochybně si mnozí všimli, jak za několik posledních let naše obec změnila svůj vzhled k lepšímu.

Stále vzrůstá počet občanů, kteří se příkladně starají o své předzahrádky a zeleň kolem svých domů. Každým rokem přibývá i těch, kteří se v letním období ochotně a nezištně starají o zeleň, chodníky a cesty u svých nemovitostí a svých zahrad, i když se v mnohých případech jedná o pozemky obecní. Obec má rozsáhlé plochy veřejných prostranství, o které se nemalým úsilím pravidelně stará. Proto vítáme každou pomoc ze strany občanů, kteří jsou ochotni vynaložit prostředky a čas na práci při udržování veřejných ploch okolo jejich rodinných domů.

Jistě si ale můžeme povšimnout, že při procházce obcí narazíme také na soukromé pozemky poseté lebedou a kopřivami. Nežijeme ve velkém městě a tito hříšníci nejsou jakýmisi „černými pasažéry“, jejichž chování je anonymní a nepostižitelné.  Rádi bychom upozornili jejich majitele na povinnost udržovat své pozemky v řádném stavu a to dokonce dle tří právních předpisů - zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, Občanského zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Zákon porušuje ten, kdo „neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce, přičemž za takové jednání je možné mu uložit peněžní sankci“.

Obec by nerada postupovala razantním způsobem a tyto majitele, kteří si nechtějí přidělávat další práci, ty, kteří opomněli, že vlastní i jiné pozemky, či dokonce ty, kteří neskrývají svůj nezájem cokoliv napravit, obesílala úředními výzvami ke sjednání nápravy, popřípadě ukládala pokuty. Spíše prosíme všechny, kteří porušují dané zákony, aby alespoň brali v potaz společný dlouho-dobý zájem většiny obyvatel, aby vymizely z našeho okolí místa, za která se musíme stydět a která ubírají energii všem, kteří se o něco snaží, či těm, kteří musí okolo takových „plevelníků“ pravidelně chodit.

Byli bychom rádi, kdyby si všichni občané vážili pěkného vzhledu naší obce a přispívali pravidelným úklidem a udržováním pozemků k hezkému pohledu na své okolí.

M. Hladká