Dokončení projektu Sběrného dvora odpadů

kontejnery Dne 24. 7. 2012 byl za účasti senátora Ing. Ivo Bárka a dalších hostů slavnostně otevřen Sběrný dvůr odpadů Křenovice.

 

Stavba sběrného dvora byla předána v termínu dle smlouvy dne 30. 4. 2012. Kolaudační souhlas byl stavebním úřadem vydán 29. 6. 2012. Sběrný dvůr byl vybudován především z prostředků Evropské unie.

Financování a náklady projektu (včetně DPH):
Celkové náklady projektu byly:                                              3 705 657,- Kč

Celkové způsobilé (uznatelné) náklady:                                3 269 599,- Kč    (100 %)

  z toho:
       dotace z EU (Fond soudržnosti):                                    2 779 159,15 Kč  (85 %) 
       dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR:             163 479,95 Kč  (5 %)       
       dotace z Jihomoravského kraje:                                         150 000,00 Kč (4,6 %)
       vlastní zdroje obce                                                              176 959,90 Kč (5,4 %)     

Vlastní zdroje obce celkem (nezpůsobilé + 5,4 % ze způsobilých):  613 018,- Kč

Na realizaci projektu se podílely následující subjekty:
stavební práce:                                              BS- IMEX, spol. s r.o.
dodávka štěpkovače a paletizačních vidlí:    ALFA PROFI s.r.o.
dodávka kontejnerů:                                      LAŠŠAN METAL s.r.o.
projektová dokumentace:                              Ing. arch. Daniela Vránová
žádost o dotaci a dotační management:       ECO – Management, s.r.o., Brno
technický dozor investora:                            AP INVESTING, s.r.o.

Dokončení Sběrného dvora odpadů