Dotace na "dešťovku"

Povodeň Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 27. 4. 2017 Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí „Dešťovka“.

Žádosti o poskytnutí podpory je možné podat v období od 29. 5. 2017 do vyčerpání alokace.

Více informací na webových stránkách Státního fonfu životního prostředí (SFŽP)

Zájemce o Aktivitu 1.5.B.1 - Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů – Systémy pouze pro zálivku upozorňujeme, že obec Křenovice dle podmínek dotace MŽP nespadá do obcí, kde byl zaznamenán akutní nedostatek vody, neboť nesplňuje ani jedno z těchto kritérií: 

- V obci bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou přistavením mobilního zdroje nebo dovozem pitné vody do vodojemu zásobujícího místní vodovod, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaném 9/27 zdroji. Nevztahuje se na zajištění náhradního zásobování pitnou vodou z důvodu havárie, kontaminace apod.). 
- V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně ve dvou různých letech. 
- V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.