Informace k prodeji lihovin

Prodej lihovin Dne 17. 4. 2014 skončila zákonná lhůta pro podání žádosti o koncesi u podnikatelů, kteří byli oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihovin.

PRODEJ LIHOVIN A ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ dle zákona o spotřebních daních a jiných právních předpisů

Dne 17. 4. 2014 skončila zákonná lhůta pro podání žádosti o koncesi u podnikatelů, kteří byli oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny a chtěli v této činnosti plynule pokračovat po uvedeném datu. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi na prodej uvedených komodit toto právo zaniklo a podnikatelé nesmí bez pravomocného rozhodnutí o udělení koncese v prodeji pokračovat. Zákaz prodeje se týká jak dosavadních prodejců, tak nových žadatelů o koncesi.

Základní informace k prodeji  lihovin:

lihovinou se rozumí alkoholické nápoje obsahující nejméně 15% obj. etanolu, ( kromě piva, vína, vinného moštu, vermutu, medoviny apod.)

prodejem lihovin se rozumí nejen samotný prodej zákazníkovi, ale i nabídka tohoto zboží (výlohy, letáky apod.)

·         zákaz prodeje lihovin na stáncích, tržištích (tržnicích) nebo místech, která nesplňují technické požadavky a nemají kolaudační souhlas k danému účelu užití, tedy  k prodeji zboží nebo poskytování hostinských služeb (dále „kolaudované prodejny“)

·         lihoviny lze prodávat jako doplňkový sortiment ve stáncích s občerstvením, které se nenacházejí na tržnici nebo v tržišti a jsou pevné konstrukce

·         lihoviny lze prodávat v pojízdných prodejnách splňujících technické a hygienické požadavky dle zvláštních předpisů a určených k prodeji zboží, a to v místech, kde není zajištěn prodej tohoto sortimentu v kolaudovaných prodejnách

·         lihoviny i rozlévané lze prodávat na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcích, včetně tanečních zábav a diskoték, přičemž prodávající je povinen informovat před konáním akce správce daně, tj. celní úřad

Omezení dostupnosti alkoholických nápojů (tj. lihovin, piva, vína a jiných s více než 0,5% alkoholu):

·         specializované prodejny alkoholických nápojů

·         velkoplošné prodejny (specializovaná oddělení)

·         prodejny potravin

·         prodejny smíšeného zboží

·         zařízení společného stravování

·         ubytovací zařízení (např. recepce hotelů)

·         kulturní zařízení

V prodejnách, kde je nabízeno zboží konečnému spotřebiteli (maloobchody) lze prodávat:

-neznačený líh a lihoviny ve spotřebitelském balení do 0,06 l

-značený líh a lihoviny v spotřebitelském balení od 0,06 l do 1 litru

-značený líh a lihoviny ve spotřebitelském balení od 1 l do  3 l  ve skleněném obalu

 

V hostinské provozovně lze prodávat:

-neznačený líh a lihoviny pouze ve spotřebitelském balení do 0,06 l

-značený líh a lihoviny ve spotřebitelském balení od 0,06 l do 1 l ve skleněném obalu

Na jedno výdejní nebo prodejní místo smí být skladován pouze 1 ks otevřeného spotřebitelského balení lihoviny jednoho druhu (jednoho názvu a jednoho výrobce), objemu do 1 l, max. 3 ks skleněných spotřebitelských balení jednoho druhu o objemu do 1 l, pokud jsou opatřeny jednocestným uzávěrem. Nelze zde skladovat ani nabízet neznačené lihoviny určené pro vlastní spotřebu anebo výrobky získané pěstitelským pálením ovoce.

Koneční prodejci lihu (maloobchod, restaurační zařízení, prodej lihovin na sportovních a kulturních akcích, ubytovací zařízení, cestovní ruch) mohou nakupovat lihoviny pouze od registrovaných osob povinných značit líh anebo registrovaných distributorů. Za nákup lihovin nese plnou odpovědnost kupující. Lihoviny nakoupené mimo registrované subjekty a lihoviny pocházející z pěstitelského pálení ovoce nelze nabízet k dalšímu prodeji!!!

Osoby organizující zábavu, ples apod. jsou povinny nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce o této činnosti písemně informovat místně příslušný celní úřad.

Veškeré informace jsou zveřejněny na stránkách Celní správy ČR www.celnisprava.cz

V případě nejasností doporučujeme obracet se pro informace přímo na pracovníky celní správy.

                                                                                   Ing. Helena Jelínková

                                                                  vedoucí obecního živnostenského úřadu