Informace pro podnikatele

Živnostenský úřad Živnostenský úřad MěÚ Slavkov u Brna informuje podnikatele ohledně změny živnostenského zákona.

Informujeme touto formou podnikatele, kteří jsou oprávněni k prodeji lihovin na základě volné živnosti, tedy maloobchodní nebo velkoobchodní prodejce, dále prodejce lihovin na základě hostinské činnosti ( i v dopravních prostředcích), popřípadě další, že došlo ke dni 17. 10. 2013 ke změně živnostenského zákona, která se významně dotýká prodeje lihovin.

Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni na základě stávajícího živnostenského oprávnění prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, můžou v této činnosti pokračovat nejdéle po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, to je do 17. 4. 2014. Prodávat dál po uvedeném datu lihoviny je možno pouze na základě koncesované živnosti pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Požádá-li podnikatel ve lhůtě do 17. 4. 2014 živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě stávajícího živnostenského oprávnění pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.

K získání koncese není třeba splnit žádné kvalifikační předpoklady. Žádost o koncesi nepodléhá správnímu poplatku.

Žádáme všechny podnikatele, kterých se výše uvedená transformace volné živnosti týká, aby žádost o koncesi podali v co nejkratší době z důvodu velkého počtu očekávaných zpracování.

Další informace k této problematice je možno získat v příslušném znění zákona č.309/2013 Sb. nebo na kterémkoliv živnostenském úřadě.

Ing. Helena Jelínková, MěÚ Slavkov u Brna, odbor obecní živnostenský úřad