Informace pro podnikatele

Informace Na všech živnostenských úřadech byl spuštěn nový systém „spotřebitelský ombudsman“. Živnostenský úřad podává informace týkající se místa podnikání a transformace předmětu podnikání u silniční dopravy.

SPOTŘEBITELSKÝ OMBUDSMAN s cílem napomoci spotřebitelům, zejména seniorům, poškozeným praktikami některých prodejců při uzavírání smluv, například v rámci hromadně organizovaných prodejních nebo nabídkových akcí, byl spuštěn na všech živnostenských úřadech nový systém „spotřebitelský ombudsman“. Spotřebitelský ombudsman je celostátní systém, který za pomoci živnostenských úřadů a jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi umožní oklamaným a zneužitým spotřebitelům, především seniorům, domoci se efektivně, rychle a bezplatně svých spotřebitelských práv. Nový institut je zaveden za účelem okamžitého řešení problému s nepoctivým prodejem v případě tzv. předváděcích akcí, kde je mnohdy prodáváno předražené zboží za použití tzv. nekalých obchodních praktik. Spotřebitel se bude moci zdarma obrátit na některý ze živnostenských úřadů, kam přinese doklady související s koupí zboží a kde s ním bude vyplněn jednoduchý formulář. Kopie dokladů společně s formulářem pracovník živnostenského úřadu zašle k dalšímu zpracování některé z nevládních neziskových organizací. Ta bude potom radit, resp. bezplatně zastupovat spotřebitele. Kromě toho má spotřebitel také možnost samostatně využít institutu spotřebitelského ombudsmana na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v sekci Ochrana spotřebitele.

TRANSFORMACE PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ U SILNIČNÍ DOPRAVY. Dnem 1. 6. 2013 skončila jednoroční lhůta, kdy podnikatelé oprávnění provozovat koncesovanou živnost v oboru silniční motorová doprava (SMD) nákladní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny a SMD osobní, vyjma taxislužby, mohli zdarma požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady podle zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění (živnostenský zákon) a podle zákona č. 111/1994 Sb., v platném znění (zákon o silniční dopravě).  U podnikatelů, kteří nepodali žádosti v této lhůtě, změní živnostenský úřad rozhodnutím z moci úřední dosavadní rozsah předmětu podnikání na SMD osobní provozovanou vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče a SMD nákladní provozovanou vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. Právo podnikatele provozovat SMD velkými vozidly tímto není dotčeno, pokud podnikatel požádá živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doloží potřebné doklady. Správní poplatek za změnu rozhodnutí o udělení koncese je 500 Kč.

MÍSTO PODNIKÁNÍ ODLIŠNÉ OD BYDLIŠTĚ u podnikatelů – fyzických osob. V současné době již podnikatel nemusí úřadu oznamovat změnu bydliště. Zpravidla však na novou adresu mění i místo podnikání. Pokud není v živnostenském rejstříku zapsáno, že se adresa místa podnikání mění současně se změnou bydliště, je třeba změnu místa podnikání  úřadu oznámit, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne změny. Zůstane-li adresa místa podnikání odlišná od bydliště, podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž má na území České republiky místo podnikání, a to včetně případů, kdy bydliště je na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla správního orgánu, který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky. Tato povinnost se na podnikatele vztahuje i po dobu přerušení provozování živnosti. Nemá-li podnikatel provozování živnosti přerušeno a místo podnikání se liší od bydliště, je povinen viditelně označit místo podnikání jménem a příjmením a identifikačním číslem. Jestliže podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor, živnostenský úřad přistoupí ke zrušení živnostenského oprávnění. Živnostenský úřad tímto upozorňuje podnikatele, aby se vyvarovali zbytečných problémů souvisejících s místem podnikání.

Ing. Helena Jelínková, vedoucí odboru