SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ

money1 Oznamujeme občanům, že splatnost místních poplatků je prodloužena do 30. června 2020 . Toto  prodloužení se týká poplatku ze psů a první splátky poplatku za svoz komunálního odpadu.

Dne: 18. 3. 2020

 

OZNÁMENÍ

O PRODLOUŽENÍ LHŮTY SPLATNOSTI MÍSTNÍCH POPLATKŮ

 

V souladu s Usnesením vlády České republiky č. 217 ze dne 15. března 2020, o přijetí krizového opatření, v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS-CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona, kterým vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00.00 hod. do dne 24. března 2020 do 6.00 hod. ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu.

Obecní úřad Křenovice stanovuje následující opatření:

SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ JE PRODLOUŽENA DO 30. ČERVNA 2020

Toto prodloužení se týká:

-          poplatku ze psů,

-          první splátky poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Platby je i nadále možné posílat elektronicky na účet obce číslo: 1625731/0100.

Oznámení o prodloužení lhůty splatnosti místních poplatků