Recyklace elektrospotřebičů

Asekol Občané naší obce sběrem a recyklací elektrospotřebičů výrazně pomáhají chránit životní prostředí.

V loňském roce bylo občany recyklováno 58 televizí, 143 monitorů a 1 889 kg drobného elektrozařízení.

V naší obci je již několik let možné ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr a následnou recyklaci zajišťuje společnost ASEKOL, která nám dále poskytuje přesné informace o tom, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky zodpovědnému třídění ušetřili a pomohli tak životnímu prostředí. Dále z těchto údajů můžeme spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Tzv. LCA analýza vycházela z dat o sesbíraném množství televizí, monitorů a drobného elektrozařízení.

Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné výrazně přispět k řešení problémů se zásobami přírodních zdrojů, jako je například voda nebo ropa. Už zpětný odběr a recyklace 100 mobilních telefonů uspoří elektrickou energii za více než 2 200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km automobilem. Získávání druhotných surovin recyklací je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější, než těžba primárních surovin přímo ze Země.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 58 televizí, 143 monitorů a 1 889 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 76,27 MWh elektřiny, 3 844,40 litrů ropy, 332,37 m3 vody a 2,85 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 16,58 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 66,08 tun.

Důkladná analýza společnosti ASEKOL posuzovala systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Společnost hodnotila, jaké byly dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace na životní prostředí. Následné výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.

Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu impozantní. Díky sběru a recyklaci elektra se společnosti ASEKOL jen v loňském roce v České republice podařilo ušetřit více než 9 milionů litrů ropy, které mají v současnosti hodnotu přes 123 milionů korun, nebo skoro 198 tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé České republiky za více než jeden den. Ušetřená ropa by pro změnu vystačila na 3 225 cest kolem rovníku automobilem s běžnou spotřebou. A na tom všem mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit naše životní prostředí.

Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2012

Přínosy sběru a recyklace jedné televize pro životní prostředí