Revitalizace koupaliště a projekt Mezivodí

Ledňáček Velký projekt "Revitalizace mlýnského náhonu a PPO Křenovice - Mezivodí" a související  revitalizace areálu koupaliště je těsně před dokončením.   

Dokončená stavba "Revitalizace mlýnského náhonu a PPO Křenovice - Mezivodí" byla koncem listopadu 2015 převzata od dodavatele a v prosinci probíhá kolaudační řízení. Jakmile bude stavba zkolaudována, v závislosti na počasí bude zahájeno kompletní zavodnění celé lokality. 

Celkové náklady na realizaci projektu činily 18 215 tis. Kč, dotace z Operačního programu Životní prostředí činila 15 717 tis. Kč, vlastní zdroje obce 2 498 tis. Kč. Stavba zahrnuje kromě vlastní obnovy mlýnského náhonu se soustavou tůní a mokřadů také výstavbu poldru mezi koupalištěm a železniční tratí a především výstavbu nového jezu (splavu) u "holubického hájku", který celou vodní soustavu napájí. Součástí stavby bylo také pročištění drážního příkopu od přejezdu na ulici Mlýnská směrem k poldru a zrušení železničního mostu přes bývalý mlýnský náhon za polním mlatem. Nechybí samozřejmě náhradní výsadba, bylo vysazeno 110 nových stromků (hrušně, třešně, vrby a olše) a 700 keřů (střemchy, ptačí zob a dříny).

Už nyní se zejména v revitalizované části za mysliveckým areálem projevuje příznivě změna vodního režimu krajiny, a to především na místní fauně. V lokalitě může návštěvník zpozorovat nejen různé druhy skokanů, ale například volavku, čápa, pozornému oku neujde mezi větvemi na břehu Rakovce i vzácný ledňáček.

V průběhu listopadu a prosince 2015 byla provedena stavba revitalizace areálu křenovického koupaliště. Oba bazény byly upraveny na vodní nádrže s kamenitým břehem, jsou napojeny na systém obnoveného mlýnského náhonu, vzájemně propojeny a zaústěny přes prefabrikovaný požerák do potoka Rakovce. V okolí bazénů byla provedena terénní úprava, dojde zde k vysetí nového trávníku. Celkové náklady na revitalizaci koupaliště činí 1 867 tis. Kč.

Ke zlepšení dostupnosti lokality Mezivodí pro návštěvníky, byla také vybudována zpevněná polní cesta podél Rakovce od myslivny až k novému splavu a dále od splavu k silnici na Holubice. Jako konstrukční vrstva pro podloží byl použit cihelno betonový recyklát z budov koupaliště, horní vrstva je ze štěrkodrti. Cesty o šířce 3 m a celkové délce 650 m jsou z větší části před dokončením, které závisí především na počasí. Náklady na výstavbu těchto komunikací činily 350 tis. Kč. Podobným způsobem (štěrkodrtí) bude upravena i cesta kolem koupaliště směrem k myslivně, na náklady stavební firmy, která realizovala popsané stavby.