Řidiči, pozor na změny

Řidičák Městský úřad ve Slavkově u Brna, odbor dopravy a silničního hospodářství informuje.

Dnem 19. 01. 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 297/2011 Sb., kterým byla do českého právního řádu transportována směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/126/ES, o řidičských průkazech, kterou je Česká republika vázána.

Tato novelizace přináší značné změny. Jedná se zejména o nový vzor řidičského průkazu, nové skupiny řidičského oprávnění, změny věkové hranice pro získání řidičského oprávnění. K dalším změnám dochází v provádění zápisu skupin řidičského oprávnění do řidičského průkazu a ke změně názvosloví, kdy se již nepoužívají skupiny a podskupiny řidičského oprávnění, ale skupiny vozidel.

V souvislosti s účinností předmětné novelizace se mění platnost řidičského průkazu u držitelů řidičských oprávnění skupin vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, která je stanovena na dobu 5let. Pokud je řidič profesně způsobilý, vydává se nový řidičský průkaz se záznamem profesní způsobilosti řidiče, který bude u řidičského oprávnění příslušných skupin vozidel, pro které je řidič profesně způsobilý proveden v položce 12 harmonizovaným kódem 95. U ostatních skupin, tj. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E a T je platnost řidičského průkazu stanovena na 10 let.

Vzhledem k těmto rozsáhlým změnám v oblasti řidičských průkazů a řidičských oprávnění případné podrobnější informace získáte na Městském úřadě ve Slavkově u Brna, odbor dopravy a silničního hospodářství, registr řidičů:   Jaroslava Kučerová, tel. 544 121 133, e-mail: jaroslava.kucerova@meuslavkov_cz.

Upozorňujeme, že 31. 12. 2013 končí platnost řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004.

Jaroslava Kučerová
referent odboru dopravy a silničního hospodářství