ŠKOLKA OPĚT V PROVOZU OD 25. KVĚTNA 2020

děti Mateřská škola bude opět v provozu od 25. 5. 2020 za podmínek uvedených dle MŠMT.

Vážení rodiče,

rádi bychom zjistili zájem o docházku Vašich dětí do mateřské školy.

Mateřská škola bude opět v provozu od 25. 5. 2020 za podmínek uvedených dle MŠMT.

To je:

-doprovázející osoba dítěte v prostorách mateřské školy se vždy pohybuje v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte)

-dítě neprodleně po přezutí a převlečení si musí před vstupem do třídy umýt ruce vodou a tekutým mýdlem

-nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit

-děti ani pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí

 Dále je nutné zvážit, zda nespadá dítě do rizikové skupiny.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. 
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory. V těchto případech můžeme brát nástup dítěte do MŠ jako riskantní.

Při prvním vstupu do mateřské školy je zákonný zástupce povinen předložit/ odevzdat čestné prohlášení  (Čestné prohlášení - o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.pdf).

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše a při prvním dni nástupu do Mš neodevzdá. Nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Rodiče, kteří budou mít zájem o docházku dítěte do Mš –  nahlásit na email: skolka@zskrenovice_cz nebo telefonicky v době od 9.00 – 12.00 hod.