Změna místa podnikání

Informace Živnostenský úřad Slavkov u Brna upozorňuje na povinnost oznámit změnu místa podnikání, případně prokázat vlastnické nebo užívací právo k místu podnikání.

Živnostenský úřad získává informace (avíza) z Centrálního registru obyvatel o změně bydliště fyzických osob. Tuto skutečnost zapisuje do živnostenského rejstříku. Ve velké většině případů dochází pak ke skutečnosti, že podnikatel má v živnostenském rejstříku evidováno bydliště na nově platné adrese a místo podnikání zůstává na adrese původního bydliště.

Podnikateli tak vzniká povinnost prokázání vlastnického nebo užívacího práva k objektu nebo prostorám, v nichž má na území České republiky místo podnikání (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva, smlouva o nájmu, souhlas vlastníka objektu, příp. jiný obdobný doklad) liší-li se adresa místa podnikání od bydliště.

Nejschůdnějším řešením pro podnikatele je oznámení změnyadresy místa podnikání do nového bydliště. Výjimkou jsou případy, kdy je bydliště na úřední adrese, v takovém případě by musel podnikatel rovněž předložit souhlas vlastníka objektu, tj. příslušné obce. Tento úkon může učinit na kterémkoliv živnostenském úřadě (správní poplatek činí 100,-Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny). Toto oznámení s odkazem na ustanovení § 49 odst. 1 živnostenského zákona, musí učinit a předložit doklady o nových skutečnostech do 15 dnů ode dne změny (není vhodné čekat na vydání nového občanského průkazu, stačí průkaz totožnosti s dokladem o změně bydliště z matriky).

Povinnost prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž má podnikatel umístěno místo podnikání, liší-li se adresa místa podnikání od bydliště, se na podnikatele nově vztahuje i po dobu přerušení provozování živnosti (§ 31 odst. 11 živnostenského zákona). Nemá-li podnikatel provozování živnosti přerušeno, je povinen objekt, v němž má umístěno místo podnikání, pokud není totožné s adresou bydliště, označit svým jménem a příjmením a identifikačním číslem (IČ).

Upozorňujeme na ustanovení § 58 odst. 1 písm. d) živnostenského zákona, kdy živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší, jestliže podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor podle § 31 odst. 2 živnostenského zákona.

Případné dotazy  k výše uvedené problematice rádi odpovíme na tel. 544121146 nebo 544121143.

Alena Lánská, živnostenský úřad Slavkov u Brna