Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

INFORMACE – vypuštění potoka Rakovce

Dne 15. 6. 2022 byly provozem Brno Povodí Moravy, s.p. při pravidelné měsíční obchůzce technickobezpečnostního dohledu zjištěny výrony vody z dlažeb na pravém břehu v podjezí.

Následně došlo k vypuštění potoka Rakovce a dne 17. 6. 202 k uskutečnění technickobezpečnostní prohlídky vodního díla ve správě Povodí Moravy, s.p. – jezu na Rakovci Křenovice I (č. DHM 234 144).

Celkové zhodnocení stavu určeného vodního díla z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti a zhodnocení provádění dohledu:
Vodní dílo při zahrazených tabulových uzávěrech není bezpečné, stabilní a provozuschopné. Do doby jeho uvedení do řádného stavu, je nezbytné ponechat tabulové uzávěry vyhrazeny zejména z důvodu omezení rizika vzniku kaveren a propadu terénu v pravobřežním zavázání jezu.

Vyjádření obce Křenovice:
Obec Křenovice nesouhlasí se snížením hladiny v nadjezí (vyhrazením stavidel), jako dlouhodobým řešením zejména z těchto důvodů. Jezová zdrž slouží jako zdroj požární vody. Z jezové zdrže jsou zajišťovány odběry povrchové vody pro závlahy (hřiště, zahrádky). Došlo k odplavání rybí obsádky a dalších vodních živočichů z prostoru vypuštěné jezové zdrže. Z obnažených sedimentů se bude v letních měsících šířit zápach a budou příčinou zvýšeného výskytu komárů.

Odstranění zjištěných závad zařadí Povodí Moravy, s.p. do věcného plánu oprav a investic.

O dalším vývoji vzniklé situace budeme průběžně informovat.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE ke dni 28. 6. 2022

Na základě zjištěné závady uvedené v zápisu z mimořádné technickobezpečnostní prohlídky ze dne 17.06.2022 je plánováno provedení prací v období od 29. 6. 2022 do 1. 7. 2022 (předpoklad) v místě pravobřežního zavázání jezu, nadjezí a korytě toku ve vzdálenosti cca 10 m od přelivné hrany jezu, zemní práce za účelem nalezení průsakové cesty a provedení následné její případné sanace (uvedení UVD do provozuschopného a bezpečného stavu). Zemní práce budou zejména spočívat v odstranění pravobřežního kamenného opevnění, zřízení otevřeného výkopu v nezbytně nutném rozsahu, postupném zpětném jeho zasypání v místě průsakové cesty dovezenou zeminou vhodnou do sypaných zemních hrází a dále, v místě vykopaným materiálem. Při zpětném zásypu bude zemina po vrstvách 0,20 m zhutněna. Po dokončení tohoto bude kamenné opevnění a pravý břeh uvedeny do původního stavu. Současně budou z koryta toku Rakovec pod tímto UVD odstraněny překážky, které tvoří naplaveniny a vodní vegetace, pneumatiky aj. materiál. Veškeré práce budou prováděny pracovníky Povodí Moravy, s.p. a mechanizací za pomocí kráčejícího vodního bagru MENZI_muck a Tatra sklápěč. Veškerý přebytečný a vytěžený materiál bude zlikvidován v souladu s platnou legislativou. Po dokončení prací budou dotčené přístupové cesty a okolní pozemky uvedeny do původního stavu.

V souvislosti s prováděním prací nebude v termínu 29. 6.—1. 7. 2022 průjezdná komunikace kolem jezu.

AKTUÁLNÍ INFORMACE ke dni 21. 7. 2022

Ve dnech 12.—14. 7. 2022 bylo provedeno utěsnění průsakové cesty jílovou těsnící vložkou a koryto dáno do původního stavu. Podjezí bylo vyčištěno.

Zpět nahoru