Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Svoz komunálního odpadu od obyvatel zajišťuje pro obec Křenovice společnost RESPONO a.s., Vyškov. Odpad se sváží jednou za 2 týdny, obvykle vždy ve středu v sudých týdnech.

Poplatky za svoz popelnic

Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a činí 600 Kč za poplatníka. Podrobnější informace na stránce Poplatek za popelnice.

Povinnosti původce odpadu:

  1. Směsný komunální odpad se ukládá do sběrných nádob (popelnic) tak, aby nádoby bylo možno řádně uzavřít a dopad z nich při manipulaci s nimi nevypádával. Technický stav nádob nesmí ohrožovat bezpečnost práce při manipulaci.
  2. Do nádob je zakázáno ukládat jiné druhy odpadů, než pro které jsou určeny. Zejména je zakázáno dávat do sběrných nádob odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (nebezpečné odpady), jako např. znečištěné obaly od barev, rozpouštědel a kyselin, monočlánky, zářivky, akumulátory a ostatní jim podobné odpady. Dále do nádob nepatří např. žhavý popel, odpady výbušné, samozápalné, silně zapáchající, odpady, které při styku s vodou reagují vývinem tepla nebo plynu, hořlaviny I. tř. nebezpečnosti, tlakové nádoby, odpady tekuté, radioaktivní, toxické, velkoobjemové kusy a další odpad jako např. zemina, stavební odpad – suť, kamení, uhynulá zvířata, vánoční stromky a další.
  3. Za škody způsobené oprávněné osobě (svozové firmě) v případě poškození z důvodu uložení zakázaného odpadu ve sběrné nádobě odpovídá majitel nádoby.
  4. Sběrné nádoby se umisťují na stanovištích pro ně vyhrazených, zpravidla při kraji chodníku nebo na krajnici vozovky tak, aby byly dobře přístupné při jejich vyprazdňování a odvozu a nebránily silničnímu provozu.
  5. Sběrné nádoby musí být z důvodu zajištění plynulosti svozu přistaveny v den svozu nejpozději v 6:00 hodin.
  6. Sběrné nádoby jsou umístěny u komunikací, které dovolují svým technickým stavem příjezd a odjezd svozovému vozidlu.

Jak třídit odpad z domácností – informace RESPONA

Zpět nahoru