Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatník

Poplatníkem poplatku je:

 • a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
 • b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Sazba poplatku

Sazba poplatku pro poplatníka v roce 2024 činí 600 Kč.

Splatnost poplatku

 • Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději v termínech do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku.
 • Vznikne-li poplatková povinnost po datu první splátky uvedené v odst. 1 je poplatek splatný nejpozději do patnáctého dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Způsoby placení poplatku

 • v hotovosti na pokladně OÚ,
 • platební kartou na pokladně OÚ,
 • přes účet – více informací zde

Osvobození

Od poplatku se osvobozuje:

 • Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

a)poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b)umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c)umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d)umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, nebo
e)na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest

 • Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která

a) má místo pobytu v sídle ohlašovny (Křenovice, Školní 535) a jejíž pobyt není znám
b) se prokazatelně nezdržuje na území obce po celý příslušný kalendářní rok.

 • V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Navýšení poplatku

    • Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
    • Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

 

Zpět nahoru