Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pozemkové úpravy

Zastupitelstvo obce Křenovice už v září roku 2016 rozhodlo shromáždit potřebné množství souhlasů vlastníků zemědělské půdy tak, aby mohly být zahájeny komplexní pozemkové úpravy v naší obci. Nové zastupitelstvo zvolené v říjnu 2018 na tyto aktivity navázalo.

V červnu 2019 se podařilo získat souhlasy vlastníků více jak 50 % půdy v katastru obce. Pozemkové úpravy v obci tak byly zahájeny.

Následně byl koncem roku 2019 ve výběrovém řízení vybrán zhotovitel komplexních pozemkových úprav – sdružení firem 1. Geo, spol. s r.o., Hanousek, spol. s r.o. a Geodetická kancelář JBS, spol. s r.o. V roce 2020 by měly být zahájeny přípravné práce. Návrh nového uspořádání pozemků by měl být hotov nejpozději do 31. 5. 2023. Celková cena prací je 3 848 405,- Kč a bude plně hrazena Státním pozemkovým úřadem České republiky.

S pomocí pozemkových úprav bude možné v obci realizovat nezbytná ekologická, půdoochranná a krajinotvorná opatření. Rovněž bude možné lépe budovat infrastrukturu obce. Pozemkové úpravy by se na druhou stranu neměly dotknout práv žádného z vlastníků půdy.

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Pozemky se scelují, dělí a zabezpečuje se k nim přístup. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena.

Současně se pozemkovými úpravami zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, zúrodnění a ochranu půdního fondu, zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní, řešení odtokových poměrů a zvýšení ekologické stability krajiny.

Pozemkové úpravy jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu a zajišťuje je Státní pozemkový úřad.

Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků a jejich uživatele (pachtýře, dříve nájemce):

 • upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry i polohy,
 • možnost scelení pozemků a jejich bezplatné vytyčení,
 • úprava tvaru pozemků,
 • možnost reálného rozdělení spoluvlastnictví,
 • zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest,
 • zvýšení tržní ceny pozemků,
 • umožnění užívání svých pozemků (před pozemkovou úpravou nepřístupných),
 • ukončení zatímního užívání cizích pozemků,
 • uzavření nových nájemních smluv na již zcela přesnou výměru jednotlivých parcel,
 • ochrana pozemků před znehodnocením erozí.

Význam pozemkových úprav pro obce:

 • zprůhlednění vlastnických vztahů k pozemkům,
 • vymezení původního církevního majetku,
 • možnost převedení pozemků pod navrženými společnými zařízeními do vlastnictví obce pro budoucí realizaci,
 • možnost realizace prvků plánu společných zařízení ze státních prostředků nebo zdrojů EU,
 • snížení pohybu zemědělské techniky uvnitř obce v důsledku realizace navržených polních cest,
 • všestranné využití vybudovaných polních cest např. jako cyklotras a tím zatraktivnění oblastí pro turistiku.

Význam pozemkových úprav pro katastr nemovitostí:

 • obnova katastrálního operátu,
 • vznik nové digitální katastrální mapy,
 • promítnutí skutečného stavu do katastru nemovitostí a odstranění nesouladů,
 • zhuštění bodového pole,
 • vyřešení duplicitních vlastnictví,
 • dohledání dosud neznámých vlastníků, případně dědiců zemřelých vlastníků,
 • oprava případných nesprávných údajů o vlastnících nemovitostí.

Výsledkem pozemkových úprav je tedy obnovený katastrální operát s optimalizovaným uspořádáním půdní držby a jasně definovanými právy k jednotlivým pozemkům. Schválený plán společných zařízení je pak nezbytným podkladem pro územní plánování a veškeré rozvojové programy v daném území.

Další informace k tématu:

Stránky s informacemi o stavu pozemkových úprav v jednotlivých obcích České republiky:
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/Default.aspx?stamp=1486984516305

0 Komentářů

Prozatím bez komentářů

Přidejte komentář

Zpět nahoru