Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Na prvním ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 4. listopadu 2014 byla schválena „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce“.

Již několik volebních období podporuje obec činnost spolků, občanských iniciativ či jednotlivců prostřednictvím přidělování dotací. Veřejná podpora v podobě přidělování dotací je běžným nástrojem komunální politiky. Samotný průběh dotačního řízení ani jeho náležitosti však nejsou v českém právním řádu vymezeny žádným právním předpisem. Proto záleží na každém poskytovateli dotace jakým způsobem a do jaké míry bude uplatňovat zásady transparentního, odpovědného a hospodárného nakládání s veřejnými prostředky.

V průběhu let získaly zásady a principy, podle kterých rozděluje dotace zastupitelstvo obce Křenovice, standardní charakter. Tato pravidla však byla nepsaná a tudíž nezávazná. Protože základním hodnotícím kritériem pro jakékoliv posuzování transparentnosti dotačního řízení je zveřejnění pravidel a podmínek, podle kterých se dotace rozdělují, byly zpracovány tyto zásady a principy do jednotných Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Křenovice (dále jen „Pravidla“). Dosud nepsané zásady se tak prostřednictvím dokumentu určeného ke zveřejnění staly závazné. „Pravidla“ byla schválena na prvním ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 4. listopadu 2014. Na zasedání zastupitelstva dne 5. března 2015 byla schválena změna „Pravidel“ v návaznosti na novelu zákona č. 250/2000 Sb. Zatím poslední aktualizaci schválilo zastupitelstvo obce dne 28. 6. 2016.

Hlavním cílem „Pravidel“ je podat přehlednou a ucelenou formou informace o poskytovaných dotacích nejen pro příjemce dotací, ale rovněž pro laickou i odbornou veřejnost, či pro nové žadatele, kteří nevědí nic o zaběhnutých zásadách. „Pravidla“ postihují všechny standardní kroky v průběhu dotačního řízení (kdo a kdy může žádat, na co může žádat, jakou formou může žádat apod.), ale také předem stanovuje, za jakých podmínek se lze chovat odlišně, co již za standardní krok považovat nelze. Uvedené shrnující informace by tak měly být oporou nejen pro rozhodování zastupitelů, ale také pro samotné žadatele. V rámci optimalizace celého průběhu rozdělování dotací předkládají „Pravidla“ následující významnou změnu. Nově se dotace podává na základě Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Křenovice (vždy do 15. ledna), a to prostřednictvím standardizovaného formuláře. Důvodem je nutnost posuzovat všechny žádosti podle stejných kritérií, což nebylo dosud vzhledem k rozdílným kvalitám žádostí vždy jednoduché. Pravidla pro poskytování dotací stejně jako Formulář žádosti o dotaci je možné nalézt na internetových stránkách obce, případně v tištěné podobě na OÚ. Dotační politika není vztah pouze mezi poskytovatelem a žadatelem o dotaci, je to vztah přístupný široké veřejnosti. Na internetu obce budou proto také nově uveřejňovány informace o úspěšných i neúspěšných žadatelích a informace o výši požadované a poskytnuté dotace.

Věřím, že tyto změny povedou k větší informovanosti žadatelů o dotaci, k větší průhlednosti pro zainteresovanou veřejnost a k větší objektivnosti při rozhodování zastupitelů.

Za finanční výbor
Ing. Mgr. Vojtěch Drápal 

Dokumenty ke stažení:

Žádosti  o poskytnutí dotace:

Formulář vyučtování dotace:

Zpět nahoru