Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Přístavba ZŠ a MŠ

Rozšíření kapacity Základní školy a mateřské školy Křenovice – přístavba hlavní budovy ZŠ a budovy MŠ Bratří Mrázků. Vizualizace staveb.

Fotogalerie

Rozvoj obytné výstavby v Křenovicích po roce 2000 ve spojení s „baby-boomem“ přelomu první dekády nového tisíciletí zapříčinil situaci, kdy počty dětí nastupujících do naší základní školy vyvolávají potřebu otevření tzv. paralelních prvních tříd. Již ve školním roce máme v Křenovicích třídy 1.A a 1.B, a je velmi pravděpodobné, že se situace bude v nejbližší době opakobvat.

Naše škola se tak dostává do problému s počtem učeben, které jsou pro děti k dispozici. V budově je celkem 9 kmenových učeben a 1 odborná počítačová učebna. Protože do páté třídy nastupují také děti z Hrušek, bude zřejmě nutné rozdělit do dvou tříd i některé další ročníky. Také se zvýšil zájem o umisťování dětí z dalších okolních obcí, zejména z Vážan nad Litavou.

Kapacitní důvody vedly obec k provedení podrobné analýzy vývoje počtu žáků (viz příloha), ze které vyplývá, že v následujících 10 letech budou naší škole chybět až 4 učebny.

Věcný záměr rozvoje vzdělávání 2015-2025

V minulosti byly kapacitní problémy ZŠ řešeny využitím budovy na ulici Václavská, kde však je v současné době odloučená třída mateřské školy. Po vyhodnocení všech dostupných relevantních podkladů a informací dospělo zastupitelstvo obce Křenovice k následujícícmu řešení:

  1. K budově MŠ na ul. Bratří Mrázků bude přistavěna jedna učebna odpovídající kapacitně učebně budovy na ul. Václavská. Současně bude provedena úprava kuchyně MŠ tak, aby odpovídala nové kapacitě budovy.
  2. K budově ZŠ budou přistaveny minimálně dvě nové kmenové učebny.
  3. Budova na ul. Václavská bude opět upravena pro potřeby základní školy, vzniknou další dvě kmenové učebny.

Těmito základními opatřeními budou pokryty zvýšené nároky na kapacitu základní školy v následujícícm desetiletí. Prognózy po roce 2025 nepředpokládají další výrazný nárůst žáků a s tím spojené zvyšování potřeby dalších nových učeben.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se bude jednat o tři dílčí projekty, které zabezpečí řešení potřeb dle uvedených prognóz. Projekt přístavby MŠ Křenovice bude realizován v roce 2016, stejně jako stavební úprava budovy na ul. Václavská (2 obnovené učebny ZŠ), obojí na náklady obce, neboť současné dotační možnosti umožňují financovat pouze projekty, při nichž dochází ke zvyšování kapacity MŠ, což bohužel není náš případ. V současné době probíhají závěrečné projekční práce, takže rozpočet stavby není doposud známý.

Projekt přístavby ZŠ bude realizován v návaznosti na získání dotace, ale nejpozději v roce 2017. V případě, že bude obec úspěšná se žádostí o dotaci již v letošním roce, bude i přístavba ZŠ realizována již v roce 2016. V rámci projektu se počítá nejen s výstavbou dvou nových kmenových učeben, ale měla by vzniknout také speciálně vybavená odborná učebna pro dělené hodiny cizích jazyků, dále z objektu školní dílny bude nově multifunkční odborná učebna pro výuku přírodnovědných a technických předmětů. Budě vystavěna také nová ředitelna a sborovna pro učitele 2. stupně, bezbariérovost objektu bude zajišťovat výtah. Stavební náklady jsou předběžně vyčísleny na 13 080 tis. Kč, projektová a inženýrská činnost na cca 600 tis. Kč a interiérové vybavení na 2 100 tis. Kč, celkem tedy 15 780 tis. Kč, přičemž obec předpokládá minimálně 70 % krytí nákladů z dotace.

Vizualizace přístavby MŠ

0 Komentářů

Prozatím bez komentářů

Přidejte komentář

Zpět nahoru