Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Revitalizace koupaliště

Záměr revitalizace chátrajícího areálu bývalého koupaliště na přírodní vodní plochu.

V letošním roce přistoupilo zastupitelstvo k řešení chátrajícího areálu bývalého koupaliště. V rámci revitalizace celého areálu dojde k odstranění staveb pokladny, domu plavčíka a šaten, a dále k úpravě stávajících bazénu do podoby „přírodních“ vodních ploch. Tyto vodní plochy budou napájeny z revitalizovaného mlýnského náhonu.

Studie řešení vodních ploch bývalého koupaliště:

Situace stavby
Situace na podkladu mapy KN

Popis předpokládaného technického řešení

Nejdříve dojde k sejmutí ornice kolem betonových objektů koupaliště – jímka, vodní nádrž (velký bazén), sedimentační nádrž (malý bazén – brouzdaliště). Dále budou odbourána zhlaví betonových zdí kolem celé vodní nádrže, a to v hloubce cca 0,75 m od horní hrany zdi. Odbouraný materiál se umístí do okrajů betonové nádrže, čímž se připraví podklad pro kamennou rovnaninu, která bude zpevňovat vzniklý svah.

Přívod vody do sedimentační nádrže, propojení obou nádrží i odtok z vodní nádrže bude zajišťovat hladké potrubí DN 300. Potrubí, přivádějící vodu z Mlýnského náhonu, bude napojeno na tamní rozdělovací objekt.

Jako výpustné zařízení ve vodní nádrži bude fungovat prefabrikovaný betonový požerák čtvercového půdorysu. Horní hrana požeráku bude lícovat s horní hranou svahu a voda do/z něj bude dopravována hladkým potrubím DN 300. Požerák bude osazen na betonový základ.

Potrubí vedoucí z požeráku bude ústit do potoka Rakovce. V daném místě bude provedeno opevnění dna a protilehlého (pravého) břehu kamenným záhozem a opevněno výústní potrubí dlažbou do betonu.

Vnitřní svahy vodní nádrže pak budou také opevněny kamennou rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti nad 500 kg. Do paty svahu budou umístěny patkové kameny o hmotnosti min 800 kg. Nátok a výtok ze sedimentační nádrže bude opevněn kamennou rovnaninou o hmotnosti do 80 kg.

Vodní i sedimentační nádrž budou vyprofilovány dle výkresů v projektové dokumentaci. Svahy budou mít min. sklon 1:2 a budou plynule napojeny na okolní terén. Na závěr dojde k zasypání betonové jímky a uhutnění všech násypů. Poté bude na veškerý upravený terén vrácena odtěžená ornice, která bude následně oseta.

Další články k tématu:

Bývalé křenovické koupaliště se promění v rekreační zónu

Už od roku 2003 nese koupaliště v Křenovicích smutný přídomek „bývalé“.  Vesnice plánuje revitalizaci celého místa, z něhož se stane rekreační zóna s vodní nádrží.

0 Komentářů

Prozatím bez komentářů

Přidejte komentář

Zpět nahoru