Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Shrnutí dění kolem Křenovické spojky do června 2012

V roce 1953 byla vyměřena železniční spojka z vlárské trati směrem ke Zbýšovu k trati přerovské, na podzim téhož roku však byly práce zastaveny. Po padesáti letech byla myšlenka propojení tratí u Křenovic opět oživena.

Historie

Nebudeme-li brát v úvahu neúspěšné pokusy z 50. let minulého století, začal s Obcí Křenovice jednat kraj o Křenovické spojce v roce 2005, kdy byla zpracována Technická studie Křenovické spojky (je k nahlédnutí na obecním úřadě), která navrhuje téměř rovnou spojku začínající za Zbýšovem a končící před Slavkovem. Podle ní je trať za Zbýšovem vedena po náspu, silnici na Zbýšov kříží po mostě, silniční most na Hrušky podjíždí zářezem v krajině v místě bývalé skládky a po dalším náspu s protihlukovou bariérou a mosty přes Rakovec a Litavu s nezbytnými protipovodňovými propustky ústí do vlárské trati. Realizace spojky by vedla k uzavření horního nádraží, omezení počtu spojů na dolním nádraží a k vybudování nové zastávky Křenovice-Hrušky v poli mezi oběma obcemi. Investiční náklady jsou odhadovány na 1,2 mld. Kč.

Na souvisejících jednáních tehdejší starosta p. Drahomír Kolařík upozorňoval, že toto řešení zhorší dopravní obslužnost obce. Nicméně při pořizování územního plánu Křenovic dokončeném v roce 2009 kraj podmínil svůj souhlas zapracováním Křenovické spojky.

Spojka a ZÚR JmK

Znovu bylo téma Křenovická spojka otevřeno v dubnu roku 2011 v souvislosti se schvalováním 2. návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JmK), kde byla spojka zapracována. Obec Křenovice využila svého práva a uplatnila námitku, ve které popsala všechny negativní vlivy spojky na obec a žádala další informace.

2011-04-18 Námitka obce Křenovice proti návrhu ZÚR JMK
2011-05-24 Doplnění námitky obce Křenovice proti návrhu ZÚR JMK

Námitka obce byla zamítnuta s tímto odůvodněním.

2011-09-13 Odůvodnění k zamítnutí námitky obce Křenovice proti návrhu ZÚR JMK

ZÚR JmK byly sice v září roku 2011 schváleny, ale Nejvyšší správní soud je v červnu 2012 zase zrušil. Lze očekávat, že v nejbližších letech se budou schvalovat znovu.

Občanské sdružení Proti Křenovické spojce

V roce 2011 vzniklo také občanské sdružení Proti Křenovické spojce, které zorganizovalo petici jak ve fyzické tak elektronické podobě. Více informací najdete přímo na stránkách sdružení.

www.krenovicka-spojka.cz

Další dokumenty o spojce

Někdy v červnu roku 2011, tedy po termínu pro uplatnění námitek v procesu schvalování ZÚR JmK, byla na stránkách kraje zveřejněna Aktualizace studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru, jehož má být spojka součástí.

2011-06 Aktualizace studie proveditelnosti SJKD A1 – souhrnná část
2011-06 Aktualizace studie proveditelnosti SJKD C1 – stavebně technické řešení
2011-06 Aktualizace studie proveditelnosti SJKD D1 – hodnocení územních podmínek
2011-06 Aktualizace studie proveditelnosti SJKD E – ekonomické hodnocení

V té době už měla obec k dispozici Strategii rozvoje železniční a související cyklistické dopravy v ČR, která se rovněž ke Křenovické spojce vyjadřuje a k realizaci doporučuje severní variantu spojky. Zde najdete výtah z tohoto dokumentu.

2009-01-23 Výňatek ze Strategie rozvoje železniční a související cyklistické dopravy ČR

Zbývající souvislosti mezi Křenovickou spojkou a celkovou dopravní koncepcí Jihomoravského kraje popisuje Generel dopravy Jihomoravského kraje.

2006-02 Generel dopravy Jihomoravského kraje – Návrhová železniční síť 2030
2006-02 Generel dopravy Jihomoravského kraje – Příměstská železniční osobní doprava – etapa 2013
2006-02 Generel dopravy Jihomoravského kraje – Příměstská železniční osobní doprava – etapa 2020
2006-02 Generel dopravy Jihomoravského kraje C – návrhová část

Severní varianta

Po pečlivém zvážení celé situace dospělo Zastupitelstvo obce Křenovice ve shodě s občanským sdružením Proti Křenovické spojce v září 2011 k závěru, že nejvýhodnějším řešením je propojení obou tratí severně od obce, tj. mezi horním a dolním nádražím, o čemž byl kraj informován tímto dopisem.

2011-09-16 Reakce na vypořádání námitky

Proto byla u Ing. Jiřího Kalčíka objednána Technická studie severní varianty Křenovické spojky. Hlavními výhodami je zachování dopravní obslužnosti obce z obou stávajících nádraží, investiční náklady nižší o 40–60 %, zábor zemědělské půdy nižší o 90 % a šetrnější zásah do krajiny.

2012-02-14 Studie sevrní varianty KS – Ing. Kalčík 00-Průvodní zpráva
2012-02-14 Studie sevrní varianty KS – Ing. Kalčík 01-Křenovice 10
2012-02-14 Studie sevrní varianty KS – Ing. Kalčík 02-Křenovice ORTO
2012-02-14 Studie sevrní varianty KS – Ing. Kalčík 03-Křenovice JŽM
2012-02-14 Studie sevrní varianty KS – Ing. Kalčík 04-Křenovice PP
2012-05-27 Studie sevrní varianty KS – Ing. Kalčík – doplnění řešení výhybky
2012-05-27 Studie sevrní varianty KS – Ing. Kalčík – doplnění řešení výhybky ORTO

S touto studií byli představitelé Jihomoravského kraje seznámeni, načež zadali zpracování Územní studie prověření variant Křenovické spojky. Protože bylo dohodnuto, že o výsledcích prověřování bude Obec Křenovice průběžně informována, byla nám v květnu 2012 zaslána první etapa studie k vyjádření, na kterou obec reagovala sérií připomínek. Konečnou verzi této studie však ještě nemáme k dispozici.

0 Komentářů

Prozatím bez komentářů

Přidejte komentář

Zpět nahoru