Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sňatek (oddací list)

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?

Jeden ze snoubenců (muž nebo žena), popř. oba snoubenci.

Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?

Žádost o uzavření manželství lze vyřídit pouze osobní návštěvou oddělení matrik a ověřování.

Manželství lze uzavřít:

 • před kterýmkoli matričním úřadem v ČR
 • před obecním úřadem, úřadem, který patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt,
 • před orgánem státem registrované církve
 • před orgánem státem registrované náboženské společnosti
 • před jakýmkoli obecním úřadem, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, ohrožen
 • v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitánem letadla registrovaného v České republice nebo velitelem vojenské jednotky České republiky v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen
 • před zastupitelským úřadem České republiky v cizině
 • v cizině též před orgánem k tomu zmocněným.

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.

Manželství nemůže být uzavřeno:

 • se ženatým mužem nebo vdanou ženou
 • mezi předky, potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá
 • nezletilým; výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let;
 • osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům; osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu;
 • osobou stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům; uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem manželství.

Manželství nevznikne, jestliže:

 • muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím;
 • bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let;
 • nebylo uzavřeno před příslušným orgánem církve nebo náboženské společnosti;
 • při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem
 • nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem

Uzavření manželství v zastoupení

 • Z důležitých důvodů může krajský úřad, popř. úřad s rozšířenou působností povolit, aby prohlášení snoubence o tom, že vstupuje do manželství, učinil jeho zástupce. Zastoupit se však dá jen jeden ze snoubenců.
 • Zástupcem snoubence může být pouze zletilá fyzická osoba, která není zbavena způsobilosti k právním úkonům, jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena a která je stejného pohlaví jako snoubenec, kterého zastupuje. O povolení uzavřít manželství zástupcem rozhoduje krajský úřad, popř. úřad s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu snoubence, popřípadě podle místa jeho posledního trvalého pobytu

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.

Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky. Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

Snoubenci před sňatkem vyplní dotazník k uzavření manželství a předloží jej s níže uvedenými doklady matričnímu úřadu, v jehož obvodu má být manželství uzavřeno.

Státní občan ČR s trvalým pobytem v ČR:

Snoubenec, který je občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR dále předloží:

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat platným občanským průkazem)
 • případně úmrtní list zemřelého manžela nebo zemřelého partnera
 • případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu)
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

Státní občan ČR s trvalým pobytem v cizině:

Snoubenec, který je občanem České republiky a má trvalý pobyt v cizině předloží výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Tyto doklady musí být vydány státem, na jehož území má občan pobyt. Listiny vydané orgány cizího státu se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a opatřené příslušným ověřeními. To neplatí pro listiny vydané ve slovenském jazyce.

Cizí státní příslušník:

Snoubenec, který je cizincem předloží:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním dokladem),
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců,
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství),
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený,
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem,
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. To neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (tj. Island, Norsko, Lichtenštejnsko) nebo jeho rodinné příslušníky.
 • doklad, kterým lze prokázat totožnost.

Pokud již mají snoubenci společné děti, je nutné doložit matričnímu úřadu jejich rodné listy.

Uzavření manželství zástupcem:

Snoubenec předloží u příslušného krajského úřadu, popř. úřadu s rozšířenou působností žádost o povolení uzavření manželství zástupcem.
K žádosti o povolení uzavřít manželství zástupcem přiloží snoubenec doklady, které jsou přikládány k uzavření manželství a písemnou plnou moc. Písemná plná moc obsahuje:

 • úředně ověřený podpis zmocnitele
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zástupce;
 • prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí, v mužském a ženském tvaru
 • prohlášení, že zmocniteli nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství a že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence a že zvážil úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství
 • pokud žádá cizí státní občan o povolení uzavření manželství zástupcem, musí kromě výše uvedeného předložit ještě potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zástupcem v jeho domovském státě uznáno za platné.

Při uzavírání manželství předloží veškeré doklady jako při uzavření manželství bez zástupce a dále:

 • písemnou plnou moc
 • povolení krajského úřadu, případně úřadu s rozšířenou působností, uzavřít manželství zástupcem
 • průkaz totožnosti zástupce.

Uzavření církevního sňatku:

 • Pokud má být uzavřen církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření platného manželství. Bez tohoto „osvědčení“ nelze církevní sňatek uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Snoubenci předloží matričnímu úřadu stejné doklady jako osoby, které budou uzavírat občanský (necírkevní) sňatek. Osvědčení má platnost 6 měsíců od data vydání.

Rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství:

 • Nezletilá fyzická osoba starší 16 let, osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům, připojí k dotazníku k uzavření manželství rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.

Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu.

Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?

Martina Michalská – tel.: 544 223 119, mob. 606 030 487
e-mail: podatelna@obec-krenovice.cz, matrika@obec-krenovice.cz

Úřední hodiny: po 8:00 – 17:00, st 8:00 – 17:00

Jaké jsou poplatky?

Správní poplatek se vybírá vždy jen od jednoho ze snoubenců:

 • 3 000 Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky.
 • 2 000 Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky.
 • 1 000 Kč za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu (pátek 8:00 – 12:00, sobota 10:00 – 16:00 hod) nebo mimo úředně určenou místnost. Pokud se povoluje uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu, poplatek se vybírá jen jednou. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

První vydání oddacího listu je zdarma. Za vydání druhopisu oddacího listu se platí správní poplatek ve výši 100 Kč).

Poplatky se platí v hotovosti na pokladně Obecního úřadu v Křenovicích (po vystavení platebního předpisu matrikářkou).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Žádost o uzavření manželství je nutné vyřídit do 30 dnů od jejího podání, termín uzavření manželství se stanoví po vzájemné dohodě matričního úřadu a snoubenců.

Přílohy

Odkaz na detailní informace k situaci

(odkaz na portál GOV) – Vydávání matričních dokladů – rodný, oddací a úmrtní list

0 Komentářů

Prozatím bez komentářů

Přidejte komentář

Zpět nahoru