Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Parkoviště u horního nádraží Křenovice

Realizací této aktivity vznikne prostor vhodný pro bezpečné parkování jízdních kol – prvek B+R. V kombinaci s výstavbou chodníku z vlastních zdrojů bude parkoviště bezbariérově propojeno s nádražím a zastávkou. Projekt je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slavkovské bojiště pro období 2014–2020. Specifický cíl 4.3: zkvalitnit veřejnou hromadnou dopravu Opatření CLLD 4.3.1: zlepšení infrastruktury pro cestování veřejnou hromadnou dopravou. Výsledkem realizace projektu bude 23 běžných parkovacích stání, 2 parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením, prostor pro parkování 10 cyklistických kol, bezbariérová komunikace pro pěší spojující ulici Nádražní a nástupiště vlakového nádraží.

 

Studie parkování v obci

Obec pořídila studii řešení parkování v problematických lokalitách: ulice Brněnská, okolí sportovní haly a okolí obou nádraží.

Cílem zadání studie bylo prověřit možnosti variantního řešení parkování v nejproblematičtějších lokalitách, kde vozidla parkují na krajských i místních komunikacích. Jako nejproblematičtější byly vyhodnoceny ulice Brněnská a Kopečná a dále okolí horního a dolního nádraží a okolí sportovní haly (zejména ulice Na Nivě).

Studii zpracovala brněnská projekční kancelář Rybák. Projektanti navrhli konkrétní lokality, které by se daly využít pro parkování mimo komunikace, tento návrh byl projednán v dopravním výboru zastupitelstva a následně dopracován do konečné podoby.

Samozřejmě jsou v obci další lokality, kde by bylo vhodné řešit místní problémy s parkováním, např. ulice Školní u hřbitova a Na Vyhlídce, i zde obec uvažuje o posílení kapacity pro parkování na vlastních pozemcích (podél jižní strany hřbitova směrem ke Zbýšovské, ve spodní části ulice Na Vyhlídce).

Ulice Brněnská

(navržena lokalita poblíž železničního přejezdu za budovou sýpky)

Příloha ke stažení je v přehledu na konci strany.

Stavba se nachází v nezastavěném území poblíž železničního koridoru. Navržené parkoviště tvoří 14 parkovacích stání pro osobní automobily. V návrhu se počítá i s realizací řadové garáže, která obsahuje 8 samostatných jednotek (variantně může být nahrazeno druhou řadou parkovacích stání). Návrh ulehčí provozu na ul. Brněnská, která je velmi vytížená a odstavované vozy brání plynulosti provozu. Parkoviště bude napojeno na silnici II/417 v blízkosti železničního přejezdu.

Řešení předpokládá výkup nebo pronájem drážních pozemků.

Okolí horního nádraží a ulice Kopečná

(navrženo podélné parkovací stání v ulici Nádražní a před budovou horního nádraží a dále lokalita vedle budovy horního nádraží směrem k OTV).

Přílohy ke stažení jsou v přehledu na konci strany.

Ulice Nádražní

Navržené parkovací zálivy se nacházejí podél ulice Nádražní (od křižovatky s ul. Brněnská po křižovatku s ul. Kopečná). Hlavní myšlenkou návrhu je přemístit odstavovaná auta z ulice Nádražní a zlepšit tak plynulost a bezpečnost dopravy. Současně zajistit poptávku pro krátkodobé parkovaní vozidel před budovou horního nádraží. Celkem je na ul. Nádražní navrženo 23 podélných parkovacích stání.

Lokalita vedle nádražní budovy

Navržené parkoviště se nachází v místě nepoužívané budovy ČOV, kterou bude nutné před realizací stavby odstranit a dále na pozemku vedle ČOV, který není v současné době nijak využíván. Parkoviště bude splňovat požadavky bezbariérového užívání s kapacitou 23 parkovacích (odstavných) stání a 2 stání pro ZTP. Součástí je prostor pro parkování 10 cyklistických kol a chodník spojující ulici Nádražní s nástupištěm vlakového nádraží. Vjezd (výjezd) na parkoviště je z křížení ul. Nádražní a ul. Kopečná. Stavba bude zahájena na konci roku 2020. V případě nevydaného stavebního povolení bude zahájení stavby posunuto na začátek roku 2021. Doba výstavby je plánována na 9 měsíců.

Okolí dolního nádraží

(navrženo parkoviště vedle nádražní budovy a dále podélné stání v ul. Vlárská, popř. podélné stání v ul. Palackého)

Přílohy ke stažení jsou v přehledu na konci strany.

Lokalita vedle nádražní budovy

Navržené parkoviště se nachází vedle budovy dolního nádraží. Celkem obsahuje 8 parkovacích stání, které jsou určeny především pro krátkodobé parkování návštěvníků vlakového nádraží. Vjezd (výjezd) na parkoviště je z ul. Vlárská.

Ulice Vlárská

Navržené podélné parkovací zálivy se nachází podél ulice Vlárská. Stavbou parkovacích zálivů se odstraní vozidla, která jsou odstavována na místní komunikaci. Touto stavbou dojde ke zlepšení plynulosti dopravy a k bezpečnosti dopravy. Celkem je navrženo 16 podélných parkovacích stání, která budou využívány především občany přilehlých nemovitostí.

Ulice Palackého

Navržené parkovací zálivy se nacházejí podél ulice Palackého. Návrh spočívá v odstranění parkujících vozidel z ul. Palackého a jejich přemístění mimo místní komunikaci, čímž se zlepší dopravní obslužnost v této lokalitě. Celkem je navrženo 24 podélný parkovacích stání pro osobní automobily. V současnosti je ul. Palackého navržena jako „slepá ulice“ (na začátku opatřena značkou IP 10a) s obousměrným provozem. V takto navržené ulici (s OA parkující po jedné straně místní komunikace) dochází k nebezpečnému vyhýbání protijedoucích vozidel. Zbudováním podélných parkovacích zálivů se zamezí tvorbě těchto nebezpečných situací.

Variantním řešením je zprůjezdnění komunikace směrem k přejezdu na ul. Mlýnské a následné zjednosměrnění komunikace na ulici Palackého. Osobní automobily by parkovaly podél tétou ulice (varianta vpravo nebo vlevo), tím by ubyl požadavek na podélné zálivy, které by nebylo nutné realizovat.

Okolí sportovní haly

(navržena úprava parkovací plochy za sportovní halou a zřízení nových parkovacích stání vedle haly a před bytovkami)

Příloha ke stažení je v přehledu na konci strany.

Navržené parkoviště a přilehlé parkovací zálivy vyřeší současný problém s parkováním a odstavováním vozidel v lokalitě kolem sportovní haly (ul. Na Nivě). Především o víkendových dnech, kdy jsou pořádány sportovní akce, je poptávka po parkování či odstavování vozidel vysoká a současný stav tuto poptávku nesplňuje. Návrhem parkoviště a přilehlých zálivů dojde k odstranění vozidel parkující v přilehlých ulicích a tím dojde k zlepšení dopravy (statické i dynamické). Parkoviště, za sportovní halou je navrženo s kapacitou 24 parkovacích nebo odstavných stání. Výjezd z parkoviště je na ul. Na Nivě, nově řešen přímo z parkoviště vzhledem k tomu, že vlastníci bytovky a pozemku, na kterém je stávající příjezdová cesta písemně vyjádřili nesouhlas s úpravou půvoní příjezdové komunikace. Dále je navržen vedle sportovní haly záliv pro příčné parkování osobních automobilů o kapacitě 6 stání, popřípadě dva menší podélné zálivy u bytovek o kapacitě 5 stání.

0 Komentářů

Prozatím bez komentářů

Přidejte komentář

Zpět nahoru