Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Záměr revitalizace mlýnského náhonu a protipovodňových opatření v lokalitě Mezivodí

Na zasedání zastupitelstva dne 1. 3. 2012 byl představen záměr na realizaci projektu protipovodňového opatření (PPO) a současně obnovení části mlýnského náhonu v lokalitě Mezivodí.

Tento záměr byl již prezentován i v Deníku a Vyškovských novinách, bohužel ne zcela přesně, neboť celá záležitost je vázána na získání dotace, takže je předčasné mluvit o tom, zda se tato stavba uskuteční.

Mezivodí se nachází severně od obce a jedná se o plochy mezi potokem Rakovec a bývalým mlýnským koupalištěm. V Mezivodí se nachází chátrající koupaliště, areál „myslivny“, ale i plocha mezi náspem Vlárské dráhy a koupalištěm a také plocha za myslivnou mezi náhonem a potokem. Již v minulosti se obec snažila získat prostředky na vytvoření vodní plochy v této lokalitě, bohužel neúspěšně.

V roce 2010, který byl srážkově nadprůměrný, došlo k obnovení potůčku z polí pod Cikánem (od Velešovic). Ten je sveden k trati u přejezdu na Mlýnské a dále pod tratí propustkem mlýnského náhonu do areálu bývalého polního mlatu, který během přívalových dešťů zaplavuje, stejně jako kolejiště v okolí železničního přejezdu a pole za mlýnem („Fišhóz“).

Za železničním náspem směrem ke koupališti, mezi náhonem a potokem, je pole o výměře cca 2,6 ha, které je často podmáčené a hospodaření na něm je velmi komplikované. Po dohodě se zástupci zemědělského družstva (Rakovec, a.s.) se jako nejvhodnější jeví úprava tohoto pozemku do podoby polosuchého poldru, do kterého by byla přívalová voda z občasného potůčku od Cikánu svedena.

Aby byla zajištěna stála obměna vody v tomto polosuchém poldru, vhodným navazujícím řešením je obnova (revitalizace) části mlýnského náhonu, a to v úseku od jezu u „holubického hájku“ po mostek nad koupalištěm. Tím bychom zajistili nejen přítok vody do poldru, ale také do celého prostoru Mezivodí severně od obce. Součástí opatření by tak byla i realizace mokřadů a tůní za myslivnou, kde se obec snažila vystavět rybník již v minulosti.

Nezanedbatelná je i skutečnost, že by náhonem byla přivedena voda nad areál koupaliště, které by se tak relativně jednoduchou úpravou mohlo stát další přírodní vodní plochou
v této zamýšlené soustavě.

Celkové výdaje předpokládáme ve výši cca 10 mil. Kč. Upozorňuji, že všechny výše zmíněné vize jsou podmíněny získáním dotace z Operačního programu Životní prostřední, která je na taková opatření poskytována až do výše 90 % (PPO – výstavba poldru) resp. 100 % (revitalizace vodních ploch, zvýšení retenčních schopností krajiny).  Zadání projekčních prací předcházela konzultace se zástupci Povodí Moravy a Agentury pro ochranu přírody a krajiny, kteří navržené řešení lokality Mezivodí shledali jako přínosné a přijatelné z hlediska možnosti financování z OPŽP.

Obec v této záležitosti zahájila spolupráci se společností Regioprojekt Brno, s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku na zpracování projektu tak, aby splňoval podmínky pro získání dotace. Jakmile bude připraven návrh řešení alespoň na úrovni technické studie, zveřejníme jej na stránkách obce, abyste si mohli udělat lepší obrázek, než z mého místy komplikovaného popisu. Na závěr jen znovu zdůrazňuji, že realizace celého záměru je podmíněna získáním prostředků z dotace, a připadá do úvahy nejdříve v roce 2014.

0 Komentářů

Prozatím bez komentářů

Přidejte komentář

Zpět nahoru