Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Povodňový plán

Povodňový plán je základní dokument ochrany obce před povodněmi. Slouží ke koordinaci činností v území obce v době povodňové situace. Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí.

Obec Křenovice měla povodňový plán z roku 1999. Vzhledem k tomu, že od té doby došlo dvakrát k úpravě přelivné hrany jezu a byly změněny hranice záplavových pásem, obec začala v r. 2014 připravovat zpracování nového povodňového plánu. Je součástí projektu 13 obcí Ždánického lesa a Politaví na zpracování a digitalizaci nových povodňových plánů a pořízení prvků včasného vyrozumění obyvatelstva.

Povodňový plán Křenovice 2015_11_06

Odkaz na digitální povodňový plán umístěný na Povodňovém portálu: https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/krenovice-469

Krizový plán

Plán odezvy orgánů obce Křenovice na vznik mimořádné události je zpracováván pro přípravu a řešení mimořádných událostí, které se mohou vyskytnout na území obce. Je základním dokumentem obecního úřadu pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí při vzniku mimořádných událostí.

Zpět nahoru