Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

V dřívějších dobách se v našich obcích stavěly kaple či kostely buď v centru, nebo na kopci. Nejinak tomu bylo i u nás v Křenovicích. V samém středu obce tak byla vystavěna původně malá kaple z drobného, špatně vázaného kamení. Kolem roku 1378 byla tato pozdně románská kaple přestavěna na kostel, který byl zasvěcen svatému Vavřinci.

Základní údaje

Adresa a kontaktní informace:

Římskokatolická farnost Křenovice
Svárovská 33
683 52 Křenovice u Slavkova
IČ: 61729663

Duchovní správce:

R. D. Mgr. Jiří Plhoň, tel. 603 844 779, e-mail: krenovice@dieceze.cz

Do farnosti patří tyto obce:

Křenovice, Hrušky.

Z historie

V dřívějších dobách se v našich obcích stavěly kaple či kostely buď v centru, nebo na kopci. Nejinak tomu bylo i u nás v Křenovicích. V samém středu obce tak byla vystavěna původně malá kaple z drobného, špatně vázaného kamení. Kolem roku 1378 byla tato pozdně románská kaple přestavěna na kostel, který byl zasvěcen svatému Vavřinci.

V roce 1623 byla původní křenovická farnost nově přifařena ke Slavkovu. Dle rady dražovického faráře Dr. Antonína Cyrila Stojana šli křenovičtí občané žádat o pomoc s obnovou své farnosti přímo do Prahy na Strahov, v roce 1908 dochází k osamostatnění a povýšení Křenovic na farnost, která existuje dodnes. Obnovená farnost byla zásluhou opata R.D. Methoda Zavorala, O.Praem. inkorporována ke Královské kanonii premonstrátů v Praze na Strahově. Prvním farářem obnovené farnosti se stal Petr Adolf Teplý, řeholní kanovník strahovský. Od roku 1908 se v naší farnosti vystřídalo 13 duchovních správců. Nejdelší dobu, 39 roků, zde působil František Antonín Rýzner, O.Praem.

Kostel v Křenovicích, fotogalerie zde

Současnou podobu kostela tvoří: oltář s výjevem umučení sv. Vavřince, Luneta s Pannou Marií, sochy sv. Cyrila a Metoděje, sv. Josef, sv. Filoména, sv. Václav, sv. Juda Tadeáš, Panna Maria Lurdská, sv. Antonín Paduánský, sv. Anna Samodruhá, sv. Terizie z Lysie. Motivy 4 evangelistů sv. Matouše, Lukáše, Marka a Jana, či plastika Ježíše – rozsévače, zdobí secesní kazatelnu. Obě umělecká díla zhotovil v roce 1953 řezbář a sochař p. Jaroslav Vaněk z Brna. Nedílnou součástí kostela je i restaurovaná Křížová cesta. V roce 1907 byla postavena samostatná budova fary na Svárově č. p. 33.

Neodmyslitelnou součástí kostela jsou zvony, které nás svým zvukem denně provází. V současné době jsou na věži čtyři zvony. Sv. Cyril a Metoděj s nápisem „Nezhyne rod, jenž věřit neustane. Sv. Cyrile a Metoději, přimlouvejte se za nás“. Druhý zvon sv. Marie – „Pros za nás“ a třetí zvon sv. Josef – „ Buď ochráncem naší farnosti“. Čtvrtý zvon se používá jako „umíráček“. Všechny zvony byly vyrobeny ve zvonařské dílně Dytrichů v Brodku u Přerova.

Podle zápisů v Pamětní knize farnosti byly vždy nedílnou součástí křenovického kostela varhany. Za celou dobu byly zaznamenány dvě přestavby a několik oprav varhan. O stavbě nových varhan poprvé uvažoval tehdejší správce farnosti František Antonín Rýzner, O.Praem. Ke stavbě nových varhan však došlo až v roce 2001. Slavnostní posvěcení provedl strahovský opat Michael Pojezdný, O.Praem. v roce 2003.

Život farnosti

  • Podle sčítání účastníků bohoslužeb navštěvuje v křenovické farnosti nedělní bohoslužby přibližně 200 věřících. Nedělní bohoslužby se konají zpravidla v 7:30 hod. a v 9:30 hod., během týdne bývá mše sv. ve středu a v pátek večer – viz aktuální „Pořad bohoslužeb“.
  • Farnost zajišťuje výuku náboženství pro děti (v budově fary) a další duchovně-formační akce pro zájemce z řad farníků.
  • Ohledně možnosti, podmínek a přípravy k přijetí svátosti křtu (dětí i dospělých) a k církevnímu sňatku je třeba se v dostatečném předstihu domluvit s duchovním správcem.
  • V kostele se příležitostně pořádají koncerty duchovní hudby.
  • Od roku 2012 se farnost účastní akce „Noc kostelů“.

Pro kontakt s duchovním správcem využijte tel. 603 844 779 (vč. SMS) nebo e-mailovou adresu krenovice@dieceze.cz.

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb je uveden na webové stránce farnosti www.farnost-krenovice.cz.

Výuka náboženství

Ve farní budově probíhá v průběhu školního roku náboženství pro děti, přípravy na svátosti křtu, manželství či biřmování.

Zpět nahoru