Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poplatek ze psů je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2023, o místním poplatku ze psů.

Poplatník a předmět poplatku

  1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“), poplatek ze psů platí poplatník obci příslušné podle místa svého přihlášení nebo sídla.
  2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. za jednoho psa 200 Kč
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč
  3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, 200 Kč
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, 300 Kč

Splatnost poplatku

  1. Voplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
  2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15 měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Způsoby placení poplatku

  • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Obecního úřadu Křenovice
  • přes účet – více informací zde.

Osvobození a úlevy

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[1].

 

Zpět nahoru