Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informace o výborech zastupitelstva obce.

Finanční výbor

E-mail: financni@obec-krenovice.cz
Předseda výboru: Ing. Mgr. Vojtěch Drápal
Členové výboru: Ing. Dita Morávková, Ing. Michal Říha

 • Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.
 • Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce:
 1. podílí se na přípravě rozpočtu obce,
 2. aktivně vyhledává zdroje financování nad rámec rozpočtu obce,
 3. aktivně vyhledává možnosti úspor na režijním provozu obce,
 4. provádí kontrolu hospodaření ZŠ a MŠ Křenovice,
 5. provádí kontrolu vyúčtování dotací poskytovaných obcí místním organizacím a spolkům.

Kontrolní výbor

E-mail: kontrolni@obec-krenovice.cz
Předseda výboru: Ing. Michal Mádr, Ph.D.
Členové výboru: Mgr. Pavel Čáslava, Mgr. Regina Kokešová

 • Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce.
 • Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.
 • Kontroluje vyřizování petic a stížností
 • Plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Výbor pro územní rozvoj a urbanismus

E-mail: rozvoj@obec-krenovice.cz
Předseda výboru: Bc. Lukáš Zvěřina
Členové výboru: Ing. Filip Slabotinský, Zdeněk Žabenský

 • Záležitosti územního plánování.
 • Pozemkové úpravy.
 • Stavební rozvojové studie a koncepce.
 • Urbanismus.

Výbor pro životní prostředí

E-mail: zp@obec-krenovice.cz
Předseda výboru: Ing. Jan Škrdla, Ph.D.
Členové výboru: Mgr. Petr Andrýsek, prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., Ing. Hana Procházková, prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

 • Péče o veřejnou zeleň, kácení a výsadba zeleně.
 • Péče o krajinu, lesní a vodní hospodářství.
 • Odpadové hospodářství.
 • Čistota ovzduší (pálení apod.).
 • Ekologická osvěta.

Stavební výbor

E-mail: stavebni@obec-krenovice.cz
Předseda výboru: Ing. Filip Slabotinský
Členové výboru: Petr Maděra, Zdeněk Žabenský

 • Předkládá návrhy stanoviska obce jako dotčeného subjektu k územnímu a stavebnímu řízení.
 • Připravuje zadání staveb, podílí se na výběru dodavatelů.
 • Kontroluje průběh stavebních zakázek obce.

Výbor pro obnovu památek a cestovní ruch

E-mail: pamatky@obec-krenovice.cz
Předseda výboru: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Členové výboru: Oldřich Bartošek, Petr Plachetka, Vladimíra Spáčilová, Eva Kramčíková

 • Údržba a obnova památek.
 • Infrastruktura pro cestovní ruch.
 • Propagace obce.
 • Publikační činnost.

Výbor pro záležitosti občanů

E-mail: obcansky@obec-krenovice.cz
Předseda výboru: Bc. Karolína Dusbabová
Členové výboru: Hana Doležalová, BA (Hons), Kamila Mazálková, Lenka Pojzlová, Zuzana Schořová, Mgr. Romana Sittová, Jitka Svobodová

 • Projednává sousedské spory, připomínky, podněty a stížnosti občanů vůči obci.
 • Vítání občánků, jubilea, akce pro seniory.
 • Záležitosti školství a mládeže.

Výbor pro sportovní, kulturní a spolkovou činnost

E-mail: spolky@obec-krenovice.cz
Předseda výboru: Zuzana Schořová
Členové výboru:  Mgr. Pavel Čáslava, Dita Hořavová, Mgr. Dana Tománková, Lucie Zourková

 • Koordinace spolkové činnosti, zejména pořádaných akcí
 • Organizační zajištění kulturně společenských akcí pořádaných obcí
 • Záležitosti sportu
 • Využití kulturních a sportovních zařízení obce

Dopravní výbor

E-mail: dopravni@obec-krenovice.cz
Předseda výboru: Zdeněk Žabenský
Členové výboru: Petr Maděra, Ing. Filip Slabotinský

 • Záležitosti výstavby a údržby chodníků a místních komunikací.
 • Provoz a záležitosti IDS.
 • Projednává záležitosti silničně–správního úřadu.
Zpět nahoru