Římskokatolická farnost Křenovice

V dřívějších dobách se v našich obcích stavěly kaple či kostely buď v centru, nebo na kopci. Nejinak tomu bylo i u nás v Křenovicích. V samém středu obce tak byla vystavěna původně malá kaple z drobného, špatně vázaného kamení. Kolem roku 1378 byla tato pozdně románská kaple přestavěna na kostel, který byl zasvěcen svatému Vavřinci.

Základní údaje  Z historie   Farnost v současnosti   Pořad bohoslužeb   Výuka náboženství

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Adresa a kontaktní informace:
Římskokatolická farnost Křenovice
Svárovská 33
683 52  Křenovice u Slavkova
IČ: 61729663

Duchovní správce:
P. Kamil Václav Sovadina, O.Praem  tel. 544 223 123

Do farnosti patří tyto obce: Křenovice, Hrušky.1 2 3 4 5      ››
POŘAD BOHOSLUŽEB

Z HISTORIE

V dřívějších dobách se v našich obcích stavěly kaple či kostely buď v centru, nebo na kopci. Nejinak tomu bylo i u nás v Křenovicích. V samém středu obce tak byla vystavěna původně malá kaple z drobného, špatně vázaného kamení. Kolem roku 1378 byla tato pozdně románská kaple přestavěna na kostel, který byl zasvěcen svatému Vavřinci.

Kostel v KřenovicíchV roce 1623 byla původní křenovická farnost nově přifařena ke Slavkovu. Dle rady dražovického faráře Dr. Antonína Cyrila Stojana šli křenovičtí občané žádat o pomoc s obnovou své farnosti přímo do Prahy na Strahov, v roce 1908 dochází k osamostatnění a povýšení Křenovic na farnost, která existuje dodnes. Obnovená farnost byla zásluhou opata R.D. Methoda Zavorala, O.Praem. inkorporována ke Královské kanonii premonstrátů v Praze na Strahově.  Prvním farářem obnovené farnosti se stal Petr Adolf Teplý, řeholní kanovník strahovský. Od roku 1908 se v naší farnosti vystřídalo 13 duchovních správců. Nejdelší dobu, 39 roků, zde působil František Antonín Rýzner, O.Praem. Od roku 1999 působí v naší farnosti duchovní správce Kamil Václav Sovadina, O.Praem.

Současnou podobu kostela tvoří: oltář s výjevem umučení sv. Vavřince, Luneta s Pannou Marií, sochy sv. Cyrila a Metoděje, sv. Josef, sv. Filoména, sv. Václav, sv. Juda Tadeáš, Panna Maria Lurdská, sv. Antonín Paduánský, sv. Anna Samodruhá, sv. Terizie z Lysie. Motivy 4 evangelistů sv. Matouše, Lukáše, Marka a Jana, či plastika Ježíše – rozsévače, zdobí secesní kazatelnu. Obě umělecká díla zhotovil v roce 1953 řezbář a sochař p. Jaroslav Vaněk z Brna. Nedílnou součástí kostela je i restaurovaná Křížová cesta. V roce 1907 byla postavena samostatná budova fary na Svárově č. p. 33. 

Neodmyslitelnou součástí kostela jsou zvony, které nás svým zvukem denně provází. V současné době jsou na věži čtyři zvony. Sv. Cyril a Metoděj s nápisem „Nezhyne rod, jenž věřit neustane. Sv. Cyrile a Metoději, přimlouvejte se za nás“. Druhý zvon sv. Marie - „Pros za nás“ a třetí zvon sv. Josef - „ Buď ochráncem naší farnosti“. Čtvrtý zvon se používá jako „umíráček“. Všechny zvony byly vyrobeny ve zvonařské dílně Dytrichů v Brodku u Přerova.

Podle zápisů v Pamětní knize farnosti byly vždy nedílnou součástí křenovického kostela varhany. Za celou dobu byly zaznamenány dvě přestavby a několik oprav varhan. O stavbě nových varhan poprvé uvažoval tehdejší správce farnosti František Antonín Rýzner, O.Praem. Ke stavbě nových varhan však došlo až v roce 2001. Slavnostní posvěcení provedl strahovský opat Michael Pojezdný, O.Praem. v roce 2003.

FARNOST V SOUČASNOSTI

  • Ve farnosti probíhají několikrát týdně pravidelné bohoslužby, nedělní bohoslužby se konají v 7.30 hod. „ranní“ a v 9.30 hod. „hrubá“.
  • Během roku se v kostele pořádají koncerty s duchovní tématikou – varhanní, pěvecké aj.
  • Ve farní budově probíhá v průběhu školního roku náboženství pro děti, přípravy na svátosti křtu, manželství či biřmování.
  • Ve farnosti pracuje farní a ekonomická rada.
  • Podle posledního sčítání, které provádělo Brněnské biskupství v roce 2009, se ke katolickému vyznání v naší obci přihlásilo přibližně 200 věřících.
  • V  roce 2012 se prvním rokem farnost přidala k pořádání Noci kostelů.

Možnost kontaktu s duchovním správcem je ve farní budově nebo po bohoslužbě přímo v kostele.Tel. kontakt: 544 223 123 

pdf.pngOprava krovů

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ