Žádost o povolení tomboly

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?
 O povolení tomboly je oprávněn jednat statutární orgán právnické osoby, nebo tímto orgánem zplnomocněná jiná osoba.
Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?

 Povolení se vydává na základě písemné žádosti, která musí obsahovat:

  1. Název a sídlo provozovatele, IČ, telefon 
  2. Místo a datum konání tomboly
  3. Přesný počet losů daných do prodeje a cena jednoho losu (pronásobením vznikne herní jistina) 
  4. Počet cen daných do tomboly (úhrnná hodnota těchto cen nesmí být menší než 20 % a vyšší než 50 % herní jistiny) 
  5. Doklad o bezúhonnosti fyzických osob, které mají u žadatele postavení statutárního orgánu a fyzických osob – zakladatelů. Je-li zakladatelem právnická osoba, také doklad o bezúhonnosti jejích statutárních orgánů. Přípustným dokladem je pouze výpis z evidence Rejstříku trestů dle z. č. 202/1990 Sb., § 4a. Výpis nesmí být v době předložení starší tří kalendářních měsíců.
Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?
Magdalena Pízová – tel.: 544 223 119, mob. 606 030 487,
e-mail: czpoint@obec-krenovice_cz

Úřední hodiny: po 8:00 - 17:00, st 8:00 - 18:00

Jaké jsou poplatky?
 Správní poplatek za povolení tomboly činí 500,- Kč. Poplatek je splatný bez vyměření, před vydáním rozhodnutí o povolení tomboly a je možné jej uhradit v hotovosti na Obecním úřadě.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
 Do 15ti dnů.
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány?
 Loteriiní komise nebo loteriiní zástupce zajistí nejpozději do 60 dnů po skončení lhůty pro vyzvednutí výher vyúčtování loterie nebo tomboly, které obsahuje údaj o přijatých vkladech (sázkách) a vyplacených výhrách. Provozovatel je povinen předložit vyúčtování orgánu státního dozoru a v opise orgánu, který loterii nebo tombolu povolil.
Odkaz na detailní informace k situaci
(odkaz na portál GOV) - tato situace není na portálu GOV popsána