Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2010.

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Sazba poplatku

A. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

 1. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10 
 2. za umístění stavebních zařízení 10 
 3. za umístění reklamních zařízení 10 Kč
 4. za umístění skládek 10 
 5. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10 Kč.

B. Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

 1. za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 1000 Kč/týden.

Splatnost poplatku

Poplatek stanovený v odstavci A je splatný:

 1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 8 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
 2. při užívání veřejného prostranství po dobu 8 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.

Poplatek stanovený v odstavci AB je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.

Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Osvobození a úlevy

Poplatek se neplatí:

 1. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou
 2. z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

Nárok na úlevu na poplatku má:

 1. fyzická osoba, která užívá veřejné prostranství za účelem umístění stavebních zařízení nebo za účelem umístění skládek v souvislosti s výstavbou, rekonstrukcí či opravou obytného domu ve výši 9 Kč.

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Plné znění vyhlášky:

pdf.pngOZV 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

0 Komentářů

Prozatím bez komentářů

Přidejte komentář

Zpět nahoru